Overleg met wethouder over opheffen 28 parkeerplaatsen

Omdat deze beslissing zonder enig overleg en zo plotseling door de gemeente is genomen hebben wij een gesprek aangevraagd met de wethouder. Dit heeft woensdag 8 maart plaatsgevonden.

Verslag van het overleg tussen de gemeente (de verantwoordelijke wethouder en twee ambtenaren) en Bewonersbelangen Gouda (BBG) inzake parkeerplekken aan de Lage Gouwe

De gemeente opent en licht haar beslissing toe over de noodzakelijkheid van de maatregel:

  • het risico op instorting van de kademuren is reden voor onmiddellijk ingrijpen geweest en daardoor niet iets waarover men eerst overleg met de bewoners zinvol achtte;
  • na de eerste studie (48 plekken) is onlangs een tweede studie geweest (publicatie op de gemeente-site volgt nog) op basis waarvan het aantal van 48 naar 28 is bijgesteld;
  • omdat niet te specificeren valt welke bewoners direct gedupeerd zijn is besloten geen compensatie aan te bieden.

Als BBG lichten wij ons standpunt toe, waaronder de gebrekkige communicatie; compensatie voor bewoners en eventuele technische alternatieven om het schrappen van parkeerplekken te vermijden.

De gemeente legt uit dat, gezien de aard van de problemen, en na terdege onderzoek, er geen valide technische alternatieven zijn. Men wil per omgaande het verkeersbesluit aanpassen voor vrachtverkeer (max. 20 ton).
Er volgt discussie over compensatie, waarbij uitgebreid wordt in gegaan op de complexiteit hiervan: “niemand heeft een vaste plek, dus wie compenseer je en waarom anderen dan weer niet”. Ook een gereduceerd tarief in Q-Park Bolwerk wordt als maatregel door de gemeente afgewezen, omdat dit niet fair is tegenover de huidige abonnees van Q-park.

Omdat er in de binnenstad twee soorten vergunning zijn: 1 voor alleen de binnenstad en 1b voor een deel van de binnenstad aan oostzijde waarmee ook op klein Amerika en de Schouwburg geparkeerd mag worden, stellen wij (BBG) voor om de bewoners van Hoge- en Lage Gouwe die een parkeervergunning voor de binnenstad hebben de extensie 1b aan te bieden. Voordeel: kost de gemeente geen extra geld en kan als ‘doekje voor het bloeden’ gezien worden, daar waar er eigenlijk geen redelijke alternatieven voor compensatie zijn. De gemeente zegt toe deze mogelijkheid nader uit te laten werken en om te willen zetten. De gemeente zal dan de betrokken vergunninghouders per brief hierover informeren.

Ten aanzien van de communicatie heeft de gemeente niet echt een steekhoudend argument kunnen presenteren waarom men zo laat de bewoners geïnformeerd heeft. Tijdens deze discussie en bij aandringen van ons blijkt dat de gecommuniceerde ’tijdelijkheid’ van de maatregel volgens de gemeente alleen is omdat het wegnemen van parkeerplaatsen in de binnenstad onderdeel is van het Mobiliteitsplan en dit nog niet definitief is goedgekeurd. BBG benadrukt dat dit zo zeker niet door bewoners gelezen wordt en dat iedereen ’tijdelijk’ letterlijk zal nemen, waarbij dus verwacht wordt dat na herstel van de kademuren de 28 parkeerplekken weer terugkomen. Wij geven het dringende advies dat de gemeente dit aspect in haar communicatie eerlijk toelicht.

De vergadering vond plaats in een open en constructieve sfeer, waarbij tijdens de inhoudelijke discussies diverse ideeën uitgewisseld werden.