Al een tijd geleden hebben de gemeente en het waterschap besloten tot een verlaging van het waterpeil in de binnenstad. Over dat besluit was al de nodige discussie. Nu is er een projectplan om het besluit uit te voeren. Dat plan gaat met name over de afsluiting van de Turfmarktgracht. Die is nodig om daar het waterpeil apart van de rest van de binnenstad te kunnen verlagen.

Volgens het projectplan komt er een gemaal waar de Turfmarkt uitkomt op de Lage Gouwe. Met dat gemaal wordt de Turfmarkt geheel afgesloten en zal zij dus ook niet meer bevaarbaar zijn.

Het platform Binnenstad en haar randen heeft officieel gereageerd op dat projectplan, en Bewonersbelangen heeft zich bij die reactie aangesloten. Wij zijn het niet eens met het plan.
In de eerste plaats wordt de Turfmarkt er zacht gezegd niet leuker en mooier op als daar niet meer op gevaren kan worden.
Daarmee verandert het karakter van die mooie gracht als een monumentaal deel van de binnenstad. Er zijn ook economische argumenten.
En last but not least: het concrete ontwerp van dat gemaal is echt een lelijke aantasting van het stadsgezicht zoals dat nu bestaat.

Kortom, wat ons betreft gaat dat plan in deze vorm niet door.
Onze volledige reactie is hier te lezen.

Op woensdagavond 20 september heeft Bewonersbelangen Binnenstad Gouda (BBG) een buurtbijeenkomst georganiseerd voor bewoners van de Agnietenstraat en omgeving. Daarbij waren de gebiedsbeheerder van de gemeente, handhaving en de wijkagent aanwezig. BBG organiseert buurtbijeenkomsten om bewoners de gelegenheid te geven met belangrijke instanties over de buurt te praten. Daarvoor waren we dit keer welkom in de Cheese Experience.

Een groot aantal verschillende onderwerpen werd door de aanwezige bewoners en door de gemeente, handhaving en wijkagent op tafel gelegd:

Slim melden app
In deze Slim Melden app kun je makkelijk zaken melden bij de gemeente. Die zorgen ervoor dat dit doorgestuurd wordt naar de oplospartijen, binnen en buiten de gemeente, en dat het binnen 10 dagen opgepakt wordt. Indien je je contact gegevens opgeeft bij de melding krijg je ook een melding wanneer het is opgelost. Zorg ervoor dat je (indien mogelijk) een foto meestuurt en dat je duidelijk omschrijft wat je wilt melden. Hoe duidelijker, hoe sneller en beter het opgelost kan worden.
Gaat het om een gevaarlijke situatie? Dan bellen! 014 0182 (24/7 bereikbaar).
Je wordt dan direct geholpen.

Afval
Vanuit de buurt wordt gevraagd of er ondergrondse containers voor restafval kunnen komen om afval eerder kwijt te kunnen dan alleen op maandagavond. Daarnaast zijn er klachten over papierafval achter de HEMA.
Vanuit gebiedsbeheer wordt aangegeven dat er momenteel geen plannen zijn voor het plaatsen van ondergrondse containers, onder meer omdat daar geen ruimte voor is.
Wat betreft de papiercontainer bij de HEMA: die wordt maximaal geleegd (4x per week). Maar vaak wordt groot karton niet genoeg gevouwen/klein gemaakt en dan komt het naast de container terecht. De reiniger komt regelmatig langs om dat dan op te ruimen. Het gedrag van mensen is hier wel een lastig op te lossen probleem.

Verkeer
De buurtbewoners geven aan dat de lucht erg verontreinigd is, vooral op zaterdagen met files voor de Q-Park garage. Voor vragen of meldingen hier over kan contact worden opgenomen met de ODMH. U kunt bellen via 088 54 50 000 en vragen naar een medewerker van het team Geluid en Lucht.
Verder wordt gewezen op de gevaarlijke situatie voor brommers/fietsers/voetgangers op enkele plekken in de buurt, zoals bij het verlaten van het gebouw Blekerspoort en de kazernebrug. De verkeerskundige van de gemeente kijkt daarnaar.
In het wijkmobiliteitsplan staat dat dit binnen 5 jaar de situatie bij de Kazernebrug verbeterd zal worden.

Overlast
Regelmatig is er overlast van (vaak dronken) mannen. Het betreft regelmatig arbeidsmigranten die door het eind van hun arbeidscontract geen onderkomen hebben. Wijkagent heeft collega’s verzocht om meer te surveilleren. Het is niet mogelijk ze onder dwang het land te laten verlaten omdat het EU burgers zijn. De Gemeente heeft wel al bureau ingehuurd om contact met hen te zoeken en hen te helpen richting werk of terug naar hun land van herkomst.
Dit gebied heeft elk weekend extra aandacht van handhaving. Er zijn mensen bekeurd en weggestuurd. Sinds 1 april kan politie een 24 uurs gebiedsverbod geven aan mensen die overlast veroorzaken. Bij overtreding daarvan kan er een gebiedsverbod voor heel Gouda door burgemeester uitgegeven worden.
Politie en handhaving kennen de plekken waar thuislozen slapen. Als je ze ziet kun je dat melden.
Er is een enquête gehouden in de straat door politie over overlast van de parkeergarage. Toename aan overlast is wel gemerkt door politie.
Handhaving vraagt dringend om meldingen niet anoniem doen zodat men ook contact kan opnemen voor meer informatie of om door te geven wat er gedaan is.

Melden/melden/melden blijft het advies. Hoe meer er gemeld wordt hoe belangrijker het gezien wordt en hoe eerder er iets aan gedaan wordt.

Herinrichting Agnietenstraat
Voor de definitieve herinrichting kan beginnen moeten de kademuren worden vernieuwd Dat staat nu nog op de planning voor het eerste kwartaal van 2024 en duurt tot einde van het jaar. Dit zal trillings-arm gedaan worden.
De gemeente realiseert zich dat uitvoerige communicatie aan de bewoners van de buurt nodig zal zijn over het hoe en wat van de werkzaamheden. Daarvoor zal er zeker nog een informatie bijeenkomst met omwonenden plaatsvinden.

Geluidsoverlast van scooters en ander verkeer op Bleekersingel.
Kan de ODMH dat niet meten? Met voldoende meldingen zal de prioriteit hiervoor hoger worden.

Kazernestraat
Weinig overlast, wel mensen die in de hoekjes urineren die zich bevinden aan de achterkant van de kleiwegpanden, die er verder ook slecht onderhouden worden.
De grote wens is dat de steeg tussen Kleiweg en de Kazerne straat weer open gaat zodat je een doorloop hebt. De brandtrappen die zich daar nu bevinden zouden aangepast moeten worden omdat ze nu de steeg blokkeren . Geen vaste trappen meer tot aan de grond, maar “uittrekbare” trappen.

Versteende omgeving Q-Park
Het bovenste dek wordt weinig gebruikt. Kan daar bovenop niet een sedum dak gemaakt worden ter bestrijding van de hittestress?  Er zijn ook andere ideeën over vergroening van de garage.
De gemeente geeft aan dat hiervoor altijd de medewerking van de eigenaar van het gebouw nodig is en dat die soms moeilijk te krijgen is. Q-Park is alleen huurder van het gebouw, de eigenaar is een investeringsmaatschappij. De gemeente wil proberen dit aan te kaarten. Een bewoonster wil graag meedenken en meepraten wanneer de gemeente dit idee met de eigenaar gaat bespreken.

Peilverlaging waterstand in binnenstad
In 2024 zullen er werkzaamheden zijn om het waterpeil in de gracht van de Turfmarkt en Zeugstraat te kunnen gaan verlagen. Dat kan ook op andere plekken zijn dan de exacte locatie van de peilafscheidingen. Zo moet op een aantal plekken de riolering/waterafvoer worden verbreed. Ook hierover zal er komend jaar meer informatie beschikbaar komen. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Gouda en voor het projectplan de website van het Waterschap Rijnland.

 

De bijeenkomst was voor een ieder zeer verhelderend en nuttig.

De gemeenteraad zal op 12 april onder andere beslissen over de wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem.

Daartoe werd er 20 maart een informatie sessie gehouden door de commissie Fysieke Leefomgeving van de Gemeenteraad Gouda. Op die avond kon iedereen zijn/haar visie op deze plannen geven aan de raad.
De enorme opkomst van 19 insprekers (en veel toehoorders) liet duidelijk zien dat de plannen grote impact hebben op burgers en ondernemers. De gehele sessie is opnieuw te bekijken op de website van de gemeente.

Ook wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om met name te hameren op het beschikbaar stellen van meer en betere alternatieve parkeergelegenheid voordat er overgegaan wordt tot het instellen van een vergunningen plafond en het opheffen van  parkeerplaatsen.

Hier volgt de tekst die wij hebben uitgesproken:

Ik sta hier namens “Bewonersbelangen Binnenstad Gouda”.

Wij hebben deelgenomen aan diverse bijeenkomsten ter voorbereiding van het mobiliteitsplan binnenstad, waarbij onder leiding van GoudAppel gediscussieerd is over knelpunten en mogelijke oplossingen. GoudAppel heeft daarna, samen met de gemeente, dit mobiliteitsplan opgesteld. Dit is dus een plan van het college, niet van ons.

Er zijn er door diversen partijen 27 zienswijzen ingediend. Geen van de vele argumenten daarin hebben tot een aanpassing geleid. Zeer teleurstellend voor de indieners. Dit wekt geen vertrouwen in de inspraakprocedures. Het is nu aan de Raad om dat te herstellen.

Het plan bevat zeker positieve punten, maar gaat mank op een gebrek aan inzicht over de consequenties van bepaalde maatregelen.

Ons grootste bezwaar is hoe de vermindering van parkeerplekken gerealiseerd wordt:

 1. De drastische afbouw van het aantal autobezitters in de binnenstad een wensbeeld is en geen realistisch doel. Vorig jaar waren er alleen al 1.884 personenauto’s in het bezit van binnenstadbewoners. Waar blijven al die auto’s?
 2. Het aantal vergunningen zal juist toenemen omdat bewoners zullen gebruik maken van de mogelijkheid om een ondernemersvergunning aan te vragen, waar geen plafond op zit. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is voldoende.
 3. Gespeculeerd wordt dat op de parkeerterreinen wel 300 extra bewoners kunnen parkeren, terwijl Klein Amerika op de zaterdagen nu al vol is. Er zal dus nauwelijks nog plaats voor bezoekers zijn.
 4. Gespeculeerd wordt ook dat binnenstadbewoners eerder op de terreinen in de noordoost hoek gaan staan dan in omliggende wijken. Wij voorzien dat daar de overlast juist toeneemt zolang aan de westkant geen extra parkeer-alternatief komt.
 5. De groei van Westergouwe is niet meegerekend: wie van daaruit met de auto naar de binnenstad komt moet straks over de “autoluwe” Fluwelensingel naar Klein Amerika. Dat torpedeert het VCP plan.
 6. Wat betreft parkeren op zondag: In de huidige seculiere en multiculturele samenleving is er geen enkele reden om de zondagochtend te vrijwaren van betaald parkeren. Toch weer uitzonderingen maken leidt tot onduidelijkheid en chaos op straat.
 7. De invoering van selectieve toegang tot de binnenstad is enorm duur en heeft geen enkel nut. GoudAppel adviseert hierover dan ook negatief. Dit desondanks doorzetten is gemeenschapsgeld over de balk smijten. Wij verwachten dat de Raad hier een stokje voor zal steken.

Wij maken ons dus ernstig zorgen: drastische afbouw zonder adequate alternatieven leidt tot leegloop van de binnenstad door gezinnen, maar ook van het kapitaalkrachtige deel van de bevolking. Het bewonersprofiel van de binnenstad zal niet meer zo divers zijn als nu. Het aantal bewoner-eigenaren zal drastisch dalen.
Gevolg: slecht onderhouden panden, vooral bewoond door jongeren, en geen spelende kinderen meer op straat.

Kortom, wij voorzien een weliswaar groene, maar verpauperende binnenstad zonder aantrekkingskracht voor bewoners en bezoekers.

Wij roepen dan ook op: zorg éérst voor voldoende extra alternatieve parkeergelegenheid, met name aan de westkant van de binnenstad, vóórdat je begint met een plafond en aan het verminderen van parkeerplekken. “

 

Omdat deze beslissing zonder enig overleg en zo plotseling door de gemeente is genomen hebben wij een gesprek aangevraagd met de wethouder. Dit heeft woensdag 8 maart plaatsgevonden.

Verslag van het overleg tussen de gemeente (de verantwoordelijke wethouder en twee ambtenaren) en Bewonersbelangen Gouda (BBG) inzake parkeerplekken aan de Lage Gouwe

De gemeente opent en licht haar beslissing toe over de noodzakelijkheid van de maatregel:

 • het risico op instorting van de kademuren is reden voor onmiddellijk ingrijpen geweest en daardoor niet iets waarover men eerst overleg met de bewoners zinvol achtte;
 • na de eerste studie (48 plekken) is onlangs een tweede studie geweest (publicatie op de gemeente-site volgt nog) op basis waarvan het aantal van 48 naar 28 is bijgesteld;
 • omdat niet te specificeren valt welke bewoners direct gedupeerd zijn is besloten geen compensatie aan te bieden.

Als BBG lichten wij ons standpunt toe, waaronder de gebrekkige communicatie; compensatie voor bewoners en eventuele technische alternatieven om het schrappen van parkeerplekken te vermijden.

De gemeente legt uit dat, gezien de aard van de problemen, en na terdege onderzoek, er geen valide technische alternatieven zijn. Men wil per omgaande het verkeersbesluit aanpassen voor vrachtverkeer (max. 20 ton).
Er volgt discussie over compensatie, waarbij uitgebreid wordt in gegaan op de complexiteit hiervan: “niemand heeft een vaste plek, dus wie compenseer je en waarom anderen dan weer niet”. Ook een gereduceerd tarief in Q-Park Bolwerk wordt als maatregel door de gemeente afgewezen, omdat dit niet fair is tegenover de huidige abonnees van Q-park.

Omdat er in de binnenstad twee soorten vergunning zijn: 1 voor alleen de binnenstad en 1b voor een deel van de binnenstad aan oostzijde waarmee ook op klein Amerika en de Schouwburg geparkeerd mag worden, stellen wij (BBG) voor om de bewoners van Hoge- en Lage Gouwe die een parkeervergunning voor de binnenstad hebben de extensie 1b aan te bieden. Voordeel: kost de gemeente geen extra geld en kan als ‘doekje voor het bloeden’ gezien worden, daar waar er eigenlijk geen redelijke alternatieven voor compensatie zijn. De gemeente zegt toe deze mogelijkheid nader uit te laten werken en om te willen zetten. De gemeente zal dan de betrokken vergunninghouders per brief hierover informeren.

Ten aanzien van de communicatie heeft de gemeente niet echt een steekhoudend argument kunnen presenteren waarom men zo laat de bewoners geïnformeerd heeft. Tijdens deze discussie en bij aandringen van ons blijkt dat de gecommuniceerde ’tijdelijkheid’ van de maatregel volgens de gemeente alleen is omdat het wegnemen van parkeerplaatsen in de binnenstad onderdeel is van het Mobiliteitsplan en dit nog niet definitief is goedgekeurd. BBG benadrukt dat dit zo zeker niet door bewoners gelezen wordt en dat iedereen ’tijdelijk’ letterlijk zal nemen, waarbij dus verwacht wordt dat na herstel van de kademuren de 28 parkeerplekken weer terugkomen. Wij geven het dringende advies dat de gemeente dit aspect in haar communicatie eerlijk toelicht.

De vergadering vond plaats in een open en constructieve sfeer, waarbij tijdens de inhoudelijke discussies diverse ideeën uitgewisseld werden.

 

De gemeente heeft een plan gemaakt wat een grote impact zal hebben op de binnenstad bewoners. Hoe autoluw gaat het worden? Waar laat je straks je auto? Is parkeren straks nog betaalbaar?

Wij, als Bewonersbelangen Binnenstad Gouda, hebben afgelopen jaar al onze input gegeven aan de opstellers van dit plan wat veel nu veel goede punten bevat.
Op een eerdere versie hebben wij al  al begin december een reactie aan het college van B&W gestuurd. Dat heeft op 13 December besloten om een  aangepaste versie naar de Gemeente Raad te sturen.

Deze nieuwe versie is ook op de website van de gemeente gepubliceerd.
Daar vind je alle informatie, inclusief deze link naar het plan zelf en de bijlagen.

 

Laat je mening horen!

Tot 25 januari kan iedereen de gemeente laten weten wat je van de plannen vindt. Maak daarvan gebruik want elke reactie telt.

Gewoon een mailtje naar gemeente@gouda.nl  is voldoende met als onderwerp: Zienswijze Wijkmobiliteitsplan Binnenstad.

Ook wij hebben een zienswijze ingediend op het Wijkbiliteitsplan Binnenstad naar de gemeente gestuurd.

Dit plan bevat veel elementen die wij van harte ondersteunen zoals:

 •  de insteek om in de binnenstad de voetganger voorop te stellen en de fietser te gast;
 •  uitbreiden van fietsparkeer capaciteit, ook inpandig;
 •  vergroten van de parkeercapaciteit op Klein Amerika door de touringcars en overnachting van campers te verplaatsen;
 •  uitbreiden reguleringstijden voor betaald parkeren in de binnenstad naar 09:00-24:00 uur;
 •  vereenvoudigd en duidelijk fietsverbod in kernwinkelgebied van 11:00-18:00;
 •  vereenvoudiging van de venstertijden voor laden/lossen in het voetgangersgebied;
 •  het bevorderen en faciliteren van deelauto’s door de gemeente;
 •  verbeteren van de toegang voor fietsers tot de Kazernebrug;
 •  selectieve toegang tot de binnenstad.

Maar er staat ook een aantal ingrijpende maatregelen in dit plan waarvan wij vinden dat deze aangepast moeten worden.

 

Belangrijkste aanpassingen die wij bepleiten:

 • Je kunt pas een vergunningenplafond instellen wanneer er (betaalbare) alternatieve parkeermogelijkheden zijn, met name voor  bewoners in de zuidwest hoek van de binnenstad.
 • Een vergunningenplafond moet voor alle jaarvergunningen gelden, dus niet alleen voor bewoners maar ook voor  ondernemers.
 • Het totaal aantal vergunningen over alle beschikbare plaatsen (parkeerterreinen, – garages en op straat) moet gelijk zijn (blijven) aan het huidige aantal van 1400.
 • De tarieven voor de vergunningen moeten betaalbaar blijven en niet hoger zijn dan in andere delen van Gouda.
 • De voorwaarde dat er eerst een herinrichtingplan gemaakt moet worden voordat er parkeerplaatsen verwijderd worden dient opgenomen te worden in dit plan.
 • De gewichtsbeperking van 20 ton is onvoldoende om trillingvrij te wonen en moet verder omlaag gebracht worden.
 • Geen selectieve toegang tot de binnenstad  (alleen met vergunning binnen) zonder dat duidelijk is welke groepen geweerd gaan worden.
 • Geen uitzondering voor de zondag bij het betaald parkeren.

Laat ook jouw mening horen aan de gemeente over deze plannen.
Daarbij staat het je vrij om (delen) van onze zienswijze over te nemen.

 

Op vrijdagmiddag 9 december zijn wij met een aantal buurtbewoners bijeen gekomen om met de Gebiedsbeheerder van de gemeente en Handhaving over de buurt te praten.  Daarvoor waren we welkom in de Spieringstraat 113, bij Miranda en Raymond.

Er werden diverse onderwerpen besproken.

Openbare verlichting

De gemeente is bezig met het maken van een plan om de sterk verouderde bekabeling van de lantaarnpalen te vernieuwen. Die stroomkabels zijn namelijk eigendom en de verantwoordelijkheid van de gemeente Gouda. De centrale kast in de binnenstad voldoet niet meer aan de regels en het heeft de hoogste prioriteit om deze binnen 2 jaar te vernieuwen. Daarvoor zullen er nieuwe kabels gelegd moeten worden en gaan de straten weer open. Ondertussen is het mogelijk dat er veel storingen blijven die steeds lastiger te verhelpen zijn. Blijf storingen melden in de ‘Slim Melden’ app van de gemeente of bel 14 0182

 

Baggeren Motte en Zeugstraat

Dit zal het eerste kwartaal 2023 plaats gaan vinden door een gespecialiseerde aannemer die goed (beter) rekening houdt met de bijzonderheden van een oude binnenstad en haar bewoners.
Verdere communicatie hierover wordt in 2023 verwacht.

 

Peil verlaging waterstand in binnenstad

In 2023 zullen er werkzaamheden zijn om het peil in de gracht van de Turfmarkt en Zeugstraat te verlagen. Dus afscheidingen op de hoek van de Turfmark/Lage Gouwe en Zeugstraat/Tiendeweg of Jeruzalemstraat. Ook hierover zal er komend jaar meer informatie beschikbaar komen.

 

‘Slim Melden’ app

In deze app kun je makkelijk zaken melden bij de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat de verantwoordelijke partij het gemelde probleem het binnen 10 dagen oppakt. Indien je je contact gegevens opgeeft bij de melding krijg je ook een melding wanneer het is opgelost.

Zorg ervoor dat je (indien mogelijk) een foto meestuurt en dat je duidelijk omschrijft wat je wilt melden. Hoe duidelijker, hoe sneller en beter het opgelost kan worden.

Gaat het om een gevaarlijke situatie? Dan bellen!  014 0182  (24/7 bereikbaar).
Je wordt dan direct geholpen.

 

Afval

Mensen zetten afval naast de containers. Dit kun je ook in de ‘Slim Melden’ app melden. Als je ziet dat dit telkens op een bepaald tijdstip gebeurt is het verstandig om dit erbij te vermelden zodat handhaving daarop kan acteren.

De flessencontainer op de hoek van de Noodgodstraat en Spieringstraat zou een betere plek moeten krijgen zodat je meer zicht krijgt op die hoek. Ook dit kan (met foto) gemeld worden via de Slim Melden app.

Bedrijven dienen zelf te zorgen voor ophalen van hun afval en het dus niet in de containers op straat te dumpen. Op dit moment zijn er problemen met het ophalen van bedrijfsafval en zijn de ondernemers bezig om dit te gaan verbeteren. Nadat er een aanscherping is aangebracht in het gemeentelijk beleid kan Handhaving gaan controleren dat bedrijven ook contracten hebben over afval verwerking. Dat zal in de loop van volgend jaar mogelijk worden.

 

Hard rijden in de Spieringstraat

De gemeente kan op basis van GPS zien wat de snelheid is en constateert dat er gemiddeld 23km/u gereden word. Er zijn een paar uitschieters naar 45 km/u en hoogste is 53 km/u. Indien bewoners merken dat er op vaste tijden te hard gereden worden en dat melden in de ‘Slim Melden’ app, kan men ook gerichter controleren en handhaven.
Dit advies is ook voor de melding dat er juist in de Lange Noodgodstraat te hard gereden wordt. Bewoners geven aan datum/tijd te gaan noteren en verzamelen zodat er actie op ondernomen kan worden.

 

Vrachtwagens klem op zuidpunt Spieringstraat

Bewoners hebben gezien dat vrachtwagens soms vanuit de Lange Noodgodstraat rechtsaf slaan de Spieringstraat in en er dan achter komen dat ze niet verder kunnen omdat ze de bocht naar de Vijverstraat niet kunnen maken (noch die naar de Hoefsteeg). Ze moeten dan achteruit terug naar de kruising met de Lange Noodgodstraat.  Vrachtwagens zouden gewaarschuwd moeten worden zodat ze niet meer in de fuik rijden.

 

Verkeerschaos Aloysiusschool

Er zijn 10-15 ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen en dan in de Lange Noodgodstraat parkeren. Daarmee veroorzaken ze een ongewenste chaos, die verergerd wordt door 2 -3 ouders die persé ook terug willen via de Noodgodstraat en dan keren op het kruispunt met de Spieringstraat. Er zijn in het verleden al heel veel plannen en pogingen gedaan om dit beter te laten verlopen. De fietsparkeer ruimte in de Noodgodstraat wordt nu door de ouders als autoparkeerruimte gebruikt.
Aangezien laden/lossen toegestaan is kan Handhaving niet optreden op dit parkeergedrag.

De laatste stand van zaken is het voorstel om ouders via de Minderbroedersstraat – Spieringstraat – Lange Noodgodstraat te laten rijden voor het afzetten van hun kinderen. Die kunnen dan over de stoep veilig de school bereiken en de ouders dienen dan direct door te rijden.  De gemeente maakt dan een Kiss&Ride zone in de Noodgodstraat, MITS de school verkeersbrigadiers inzet die de kinderen uit de auto naar de school sturen en voorkomen dat ouders parkeren.
Ouders die met hun kind mee willen lopen dienen te parkeren langs de Haven of elders.

In het Wijkmobiliteitsplan Binnenstad, dat nog goedgekeurd moet worden door de gemeenteraad, staat hierover:
Naast de aanpassingen in het voetgangersgebied, worden op korte termijn ook maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid rond de Aloysiusschool te verbeteren, zodat kinderen veiliger naar school kunnen lopen en fietsen. Concrete maatregelen zijn het aanpassen van bebording, het plaatsen van een paaltje in de Walestraat en het inrichten van een Kiss & Ride-locatie in de Lange  Noodgodsstraat voor autoverkeer tijdens begin- en eindtijden van de school. De school stimuleert ouders te voet of met de fiets te komen en anders de gewenste aanrijdroute te gebruiken.

Het is afwachten wanneer dit gerealiseerd zal worden en of dit inderdaad zal helpen.

 

Overlast in Houtmanplantsoen

Sinds dit jaar is er een grote groep jongeren (12-16 jaar) die bijna dagelijks in het park rondhangen, tot laat in de avond. Politie en handhaving komt regelmatig langs.
De jongeren doen niets fout, maar blijven er wel tot laat in de avond.

Er zal binnenkort een bord met de APV regels geplaatst worden nabij de muziekkiosk zodat het voor iedereen duidelijk is wat de regels zijn en dat het vanaf 22:00 stil moet zijn.

 

Laadpalen

Deze zijn NIET eigendom van de gemeente, maar van het bedrijf die ze exploiteert.  Er is een aantal jaar geleden door de gemeente vastgelegd waar er eventueel laadpalen mogen komen. Daarvoor is vergunning verleend. Het bedrijf zet alleen een paal neer als er minimaal 5 aanvragen uit de directe omgeving bij hen daarvoor zijn binnengekomen van mensen die hun auto willen opladen.

 

Er is veel informatie gedeeld en een aantal misverstanden uit de weg geruimd. Voor een ieder was deze bijeenkomst de moeite waard.

Afgelopen weekend hebben wij de Binnenstad Nieuws in de gehele binnenstad van Gouda bezorgd.

Nieuwsgierig naar de inhoud? Kies voor Lees meer en  open dan deze link.

 

Op zaterdag 30 april zijn bewoners van 11:00 tot 15:00 bezig om klimplanten en geveltuintjes aan te leggen voor hun huis.
Het centrale punt die dag is op de hoek van de Groeneweg en de Wijdepoort

Er worden tegels uit de stoep gehaald, zand vervangen door aarde, planten gepoot en klimplanten aan de gevel bevestigd.

Maar niet iedereen is bij machte om dit zelf te doen, daarom is burenhulp zeer welkom op die dag.

Ben je handig met de boormachine?
Ben je fit en wil je tegels tillen?
Heb je groene vingers en wil je aarde bewegen?

Help dan op de plantdag je buren!  Ook wanneer die verder weg wonen.

Geef je op met mailtje naar  info@binnenstadgouda.nl dan maken we er samen een gezellige dag van.

Het Bewonersplatform wil dat alle bewoners met een serieuze inbreng worden gehoord over de herinrichting van de Nieuwehaven. De alternatieven die zijn ingebracht voor het plan van de Gemeente moeten gelijkwaardig en met een open blik worden behandeld. Dat is nu niet gebeurd vindt het Bewonersplatform Binnenstad. Een brief met deze inhoud is aan de Commissie Stad van de gemeenteraad gestuurd die op 24 januari vergadert over de Nieuwehaven. Het platform wil zich niet mengen in de inhoudelijke keuze maar dringt aan op een goed proces, en dat is er nu niet geweest. De volledige inhoud van de brief is hier te lezen.

De Gemeente Gouda heeft het Bewonersplatform Binnenstad onlangs laten weten tot uitvoering van enkele concrete maatregelen over te gaan waardoor er iets meer parkeergelegenheid in de binnenstad komt.

 1. Opheffen in onbruik geraakte laad- en losplaatsen
 2. Aanduiding van tijden waarop een aantal laad- en losplaatsen als zodanig gebruikt mogen worden (en daarbuiten dus geparkeerd kan worden)
 3. Aanduiding van tijden waarop een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen als zodanig gebruikt mogen worden (en daarbuiten dus geparkeerd kan worden)
 4. Het opheffen van de artsenplaatsen

Alle maatregelen moeten dit voorjaar uitgevoerd zijn.

Het Bewonersplatform Binnenstad dringt er al een aantal jaren bij de gemeente op aan dat er efficiënter gebruik gemaakt kan worden van de schaarse parkeerplekken in de binnenstad.

Zo zijn er diverse laad/los plekken niet meer nodig of zijn de tijden onnodig lang (soms zelfs 7×24 uur!). Buiten de laad/lostijden kunnen bewoners hun auto hier parkeren, zodat ze optimaal benut kunnen worden. Helaas voert de gemeente geen actief beleid om de noodzaak van de 31 laad/los plaatsen in de binnenstad te evalueren, noch om de tijden te limiteren.

Hetzelfde geld voor de 7 artsen bordjes in de binnenstad. Eenmaal geplaatst is er geen enkele controle op blijvende noodzaak. Ooit waren deze gereserveerde plekken bedoeld voor artsen die bij nacht en ontij acuut naar patiënten moesten rijden. Maar die tijd is met de HAP gelukkig voorbij.
Weetje: de artsenborden hebben geen wettelijke grondslag, dus mag iedereen ook nu al daar gewoon parkeren.

Tenslotte zijn er in de binnenstad 20 invalide parkleerplaatsen, bedoeld voor bezoekers aan de binnenstad. Aangezien er zelden mensen na 21:00 nog de binnenstad inrijden om op bezoek te gaan heeft het Bewonersplatform Binnenstad gepleit voor het beschikbaar stellen van deze plekken aan bewoners tot 09:00 in de ochtend. De Gemeente Gouda heeft ons laten weten deze wensen nu (deels) te zullen honoreren. Zo is er sprake van efficiënt benutten van de schaarse parkeerplekken in de binnenstad.