De verbouwing van het pand waar voorheen de speelgoedzaak van Bart Smit in zat is in volle gang, maar nog lang niet af. Hier wordt de nieuwe inpandige fietsenstalling gemaakt. Die stalling zal het volgende bieden:

 • 750 plaatsen om je fiets gratis en veilig te partkeren.
 • Oplaad mogelijkheden voor je elektrische fiets.
 • Openbare toiletten.
 • Kluisjes voor iedereen.

Helaas lukte het niet om deze verbouwing nu al klaar te hebben zoals op de borden om het pand staat. De verwachting is dat het eind juni of zelfs begin juli zal worden.

Voor wie al nieuwsgierig is naar het resultaat kan hier de plattegrond bekijken:  Fietsenstalling_ontwerp

Nog net voor de kerst is het “Binnenstadnieuws” in alle brievenbussen van de binnenstad bezorgd.
De aanleiding hiervoor is de grote wijziging in het parkeerbeleid en de parkeer tarieven voor binnenstadbewoners. Deze zijn (ondanks ons aandringen) nog steeds niet door de gemeente gecommuniceerd. Noch is zeker dat álle binnenstad bewoners geïnformeerd zullen gaan worden.
Mensen met een parkeervergunning zullen nog bericht krijgen van “Parkeerservice”, maar wanneer is nog onbekend.

Wel is zeker dat de wijzigingen al per 1 maart (ingangsdatum van de vergunningsperiode) ingevoerd moeten zijn.

De belangrijkste onderwerpen in deze Binnenstadnieuws zijn:

 • Nieuw parkeerbeleid: wat wijzigt er allemaal.
 • Herinrichting Nieuwe Veerstal naar 30km.
 • Groot gemaal in de Turfmarkt.

Heb je de “Binnenstadnieuws” gemist?
Gebruik deze link om het “Binnenstadnieuws” te lezen.

Woon je in de binnenstad, maar heb je niets in je brievenbus gevonden?
Laat het ons weten via email:  info@binnenstadgouda.nl

Vandaag hebben wij als Bewonersbelangen Binnenstad Gouda de gemeenteraad laten weten dat wij bezwaar maken tegen de voorgenomen grote verghoging van parkeervergunningen voor binnenstadbewoners.

Een commissie van de gemeenteraad zal aanstaande woensdagavond, 17 januari, om 20:00 die verhoging bespreken in de Raadszaal van het Huis van de Stad.

Nadat onze eerdere inspanningen door het college zijn genegeerd wenden we ons nu tot de raadsleden die de tariefsverhoging moeten goedkeuren met de onderstaande bezwaren brief.


Aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Gouda                   Datum 11 januari 2024
per e-mail: griffie@gouda.nl

Betreft:  Bezwaren tegen onrechtvaardige parkeertarieven en zorgen over nieuwe parkeerverordening.

 

Geachte raadsleden,

In de Parkeerbelastingverordening 2024 worden de nieuwe parkeer- en vergunning tarieven beschreven.

Uit eerdere stukken is gebleken dat de wijzigingen en opzichte van de verordening 2023 de volgende achtergrond hebben:

 1. Stimuleren van binnenstadbewoners om hun parkeervergunning om te zetten naar parkeren buiten de binnenstad door het tarief voor de terreinen flink lager te maken.
 2. Verminderen van geparkeerde auto’s in de binnenstad door maatregel 1 en door het instellen van een vergunningenplafond.
 3. De wijziging moet budgettair neutraal zijn, in totaal evenveel opbrengen.

Wij maken bezwaar tegen de uitwerking hiervan.

Tot nu gold in Gouda het gelijkheidsprincipe:  In elk vergunningen gebied was het tarief voor een (eerste) parkeervergunning gelijk: 150,- per jaar.

Nu zien wij dat dit principe verlaten wordt en de parkeervergunning voor binnenstadbewoners ineens 225,- per jaar wordt terwijl die voor de andere gebieden gelijk blijft.
Het lokkertje van een laag tarief op de parkeerterreinen blijkt hetzelfde tarief als nu te zijn: 150,-

Dit is een verhoging van 50% en met de komende verhoging van volgend jaar gaan binnenstadbewoners 2x zoveel betalen zonder dat daar een goede reden voor gegeven wordt!

Ook heeft de wethouder eerder in de commissievergadering mondeling beloofd dat wanneer in Korte Akkerenen Kort Haarlem gereguleerd parkeren wordt ingevoerd, de tarieven “een paar tientjes” zullen bedragen. Fijn voor hen, maar het vergroot de ongelijkheid.

Wij zien in de berekening van de naheffing belasting dat de kosten voor het gereguleerd parkeren volledig gedekt worden door de verwachtte naheffingen (boetes) en dat de opbrengsten van de vergunningen dus niet “nodig” zijn, maar extra.

Naar onze mening is er geen enkele reden waarom de tarieven voor binnenstadbewoners zoveel hoger moeten zijn dan voor andere Gouwenaars.
Toekomstige autobezitters in de binnenstad worden al benadeeld doordat zij alleen een vergunning kunnen krijgen als het plafond nog niet bereikt is, dus pas na jaren op een wachtlijst te hebben gestaan.
Een dermate grote tariefsverhoging is dubbelop en niet te verkopen.

Maak parkeren op de terreinen echt laag, bv. 50,- per jaar zodat het echt aantrekkelijk wordt en laat het tarief voor op straat parkeren evenredig groeien, bv. 160,-. Dat is eerlijk en zal veel meer mensen overhalen om op de terreinen te gaan staan.

 

Nieuwe Parkeerverordening.

Tenslotte maken wij ons ernstige zorgen over de verregaande bevoegdheid die in de nieuwe Parkeerverordening aan het college gegeven wordt.

Wij doelen dan met name op de bevoegdheid om het vergunningen plafond op nul te zetten.

Daarmee kunnen de vergunningen in feite worden afgeschaft zonder dat dit eerst in de raad besproken wordt en daarmee staat de raad buiten spel.
Wij vinden dit zeer zorgelijk en verwachten dat de raad dit niet zal accepteren.

 

Overigens zijn wij als Binnenstadsbewoners van mening dat het een fundamenteel onjuiste keuze is om het aantal parkeervergunningen voor bewoners van de Binnenstad te beperken, zonder dat er in redelijke nabijheid een goed alternatief geboden wordt.
Bewoners in de zuidwestelijke kant van de Binnenstad zullen hierdoor extra zwaar worden getroffen omdat de beschikbare alternatieven onacceptabel ver weg zijn. En door het (binnenkort) invoeren van betaald parkeren in de Korte Akkeren vervalt voor hen ook dit alternatief.

 

Namens het bestuur Bewonersbelangen Binnenstad Gouda,

Marie-Louise Pierson & Jan Schraven

Email: info@binnenstadgouda.nl

Website: www.binnenstadgouda.nl


 

Bij diverse bewoners van de Binnenstad heerst flinke ontevredenheid over de wijze waarop de gemeente de verduurzaming van monumenten en panden in beschermd stadsgezicht faciliteert. Zij willen meer ruimte en mogelijkheden om verduurzamingsmaatregelen te kunnen nemen. Dit bleek duidelijk uit de reacties op een tweetal bewonersavonden op 20 november en 6 december jl.

Wat is er aan de hand?

Gouda heeft als doel om 2040 helemaal van het aardgas af te zijn. In de ‘transitievisie warmte‘ heeft Gouda vastgelegd dat de Binnenstad pas na 2030 aan de beurt is, vanwege de complexiteit van de bebouwing enz. De gemeente vindt het wel belangrijk dat nu al zo veel mogelijk isolatie en verduurzamingsmaatregelen worden genomen. In de binnenstad, met veel monumenten, is dat geen eenvoudige opgave.

De gemeente Gouda heeft in 2020 de Regeling Erfgoed en Duurzaamheid opgesteld. Doel hiervan was om het makkelijker te maken en duidelijker kaders te geven om monumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht te isoleren en/of aardgasvrij te maken.
In 2021 hebben we de energiecrisis gehad, waardoor een versnelde evaluatie van de regeling wenselijk werd. De gemeente Gouda kijkt nu of deze regeling goed werkt en wat er beter kan. Is een andere weging tussen duurzaamheid en bescherming van erfgoed nodig en zo ja hoe?

Enquête

De gemeente heeft daarom in oktober jl. bewoners van de binnenstad gevraagd hierover een enquête in te vullen. Tot grote verassing van de gemeente zijn hierop maar liefst 300 reacties van burgers binnengekomen. Deze respons ligt veel hoger dan bij andere vergelijkbare gemeentelijke onderzoeken.

Bewonersavonden

In aanvulling op deze enquête heeft de gemeente een drietal bewonersavonden georganiseerd (waarvan één digitaal) om de bewoners ook persoonlijk te horen. De opkomst van bewoners op deze avonden groot: op de fysieke avonden waren zo’n 70 en 50 bewoners aanwezig. Daarbij komen nog de deelnemers aan de digitale bewonersavond. Op de eerste bewonersavonden waren ook de beide verantwoordelijke wethouders Michel Klijmij van der Laan en Thierry van Vugt aanwezig.

Op deze bewonersavonden bleek o.a.:

 • Een grote bereidheid van bewoners om te investeren in hun woningen en om deze te verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van warmtepompen en het nemen van verdere isolatiemaatregelen. Veel bewoners hebben overigens al diverse maatregelen genomen!
 • Veel bewoners lopen bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen aan tegen een muur van beperkingen, soms een overdreven rechtlijnige toepassing van de regels.
 • De Regeling wordt als beknottend ervaren en de geboden faciliteiten als veel te gering om te komen tot haalbare verduurzamingsmaatregelen.
 • Het ODMH is actief om bewoners te adviseren, maar binnen de bestaande regelingen hebben zij geen ruimte voor een bewonersvriendelijker verduurzamingsbeleid.
 • Bewoners zetten bij handhaving van deze regelingen grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling, m.n. om ook als Binnenstad in 2040 van het aardgas af te kunnen en CO2-neutraal te zijn.

Kortom, deze evaluatie lijkt in vruchtbare aarde te vallen. De wethouders vertelden dat zij de uitkomsten van deze bewonersavonden zouden ‘meenemen’ in hun evaluatie en zullen hierover later aan de Raad de uitkomsten hiervan laten weten.

Bewonersbelangen Binnenstad Gouda heeft aan de wethouders in het kader van deze evaluatie al een schriftelijke reactie gestuurd, deze is hier te lezen.

Wij zullen dit dossier oplettend blijven volgen en de bewoners tijdig informeren over de uitkomsten en het vervolg.

Als onderdeel van het Verkeerscirculatieplan onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de Nieuwe Veerstal autoluw te maken.

Daarvoor is in maart van dit jaar een pilot uitgevoerd om te testen wat de gevolgen zijn van een gedeeltelijke afsluiting. De conclusie van deze pilot was dat een afsluiting als doorgaande weg mogelijk is, maar dat er dan wel eerst een oplossing moet komen voor de toename van het verkeer op de Singels. Daartoe zal onder meer het Kleiwegplein worden aangepast, zodat de doorstroming wordt verbeterd. Ook zal de Provincie de capaciteit van  de Zuidwestelijke Rondweg N207 moeten vergroten om de toename van het verkeer aan te kunnen.

Omdat de herinrichting van de Nieuwe Veerstal daarmee pas op de lange termijn zou kunnen worden gerealiseerd (volgens de planning in 2036) is besloten te onderzoeken of daarvoor al een aantal ingrepen mogelijk zijn om meer ruimte voor fietsers en voetgangers te realiseren.

De gemeente heeft een rapport laten opstellen, waarin een aantal verkeersmaatregelen worden voorgesteld. De Veerstal blijft daarin wel toegankelijk voor autoverkeer, maar dan als gewone straat zonder voorrang en met een lagere maximumsnelheid. Door een middenberm wordt het wegdek versmald en ontstaat meer ruimte voor fietspaden en een veiliger kruising voor voetgangers.
Het rapport (Verkeersanalyse herinrichting Nieuwe Veerstal Gouda, Goudappel 2023) beveelt aan om ook de definitieve herinrichting van de Veerstal bij de plannen te betrekken. Verder kan een koppeling worden gemaakt met de plannen tot dijkverbetering (onder meer onderhoud en aanpassing aan de keermuur), die de komende jaren worden uitgevoerd.

Bewonersbelangen onderschrijft de noodzaak om alle plannen in hun onderlinge samenhang te bezien. We moeten voorkomen dat bij de uitvoering van het VCP uiteindelijk wordt volstaan met enkele verkeerstechnisch maatregelen. Er liggen mooie kansen om de Nieuwe Veerstal tot aantrekkelijk verblijfsgebied te ontwikkelen, zowel voor wandelaars en fietsers als voor waterrecreanten. Voor de ca 25 parkeerplaatsen aan de IJsselkade zal intussen wel een oplossing moeten worden gevonden.

In het rapport worden een paar eerste suggesties gedaan (zie de opties hier).
De gemeente zal het komende jaar de plannen voor de herinrichting nader gaan uitwerken. Daarvoor zal een participatietraject worden gevolgd. Ook de bewoners zijn uitgenodigd om daarin mee te denken.

Wij houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief.
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: www.goudagoedopweg.nl.

Al een tijd geleden hebben de gemeente en het waterschap besloten tot een verlaging van het waterpeil in de binnenstad. Over dat besluit was al de nodige discussie. Nu is er een projectplan om het besluit uit te voeren. Dat plan gaat met name over de afsluiting van de Turfmarktgracht. Die is nodig om daar het waterpeil apart van de rest van de binnenstad te kunnen verlagen.

Volgens het projectplan komt er een gemaal waar de Turfmarkt uitkomt op de Lage Gouwe. Met dat gemaal wordt de Turfmarkt geheel afgesloten en zal zij dus ook niet meer bevaarbaar zijn.

Het Platform Binnenstad en haar randen heeft officieel gereageerd op dat projectplan, en Bewonersbelangen heeft zich bij die reactie aangesloten. Wij zijn het niet eens met het plan.
In de eerste plaats wordt de Turfmarkt er zacht gezegd niet leuker en mooier op als daar niet meer op gevaren kan worden.
Daarmee verandert het karakter van die mooie gracht als een monumentaal deel van de binnenstad. Er zijn ook economische argumenten.
En last but not least: het concrete ontwerp van dat gemaal is echt een lelijke aantasting van het stadsgezicht zoals dat nu bestaat.

Kortom, wat ons betreft gaat dat plan in deze vorm niet door.
Onze volledige reactie is hier te lezen.

Op woensdagavond 20 september heeft Bewonersbelangen Binnenstad Gouda (BBG) een buurtbijeenkomst georganiseerd voor bewoners van de Agnietenstraat en omgeving. Daarbij waren de gebiedsbeheerder van de gemeente, handhaving en de wijkagent aanwezig. BBG organiseert buurtbijeenkomsten om bewoners de gelegenheid te geven met belangrijke instanties over de buurt te praten. Daarvoor waren we dit keer welkom in de Cheese Experience.

Een groot aantal verschillende onderwerpen werd door de aanwezige bewoners en door de gemeente, handhaving en wijkagent op tafel gelegd:

Slim melden app
In deze Slim Melden app kun je makkelijk zaken melden bij de gemeente. Die zorgen ervoor dat dit doorgestuurd wordt naar de oplospartijen, binnen en buiten de gemeente, en dat het binnen 10 dagen opgepakt wordt. Indien je je contact gegevens opgeeft bij de melding krijg je ook een melding wanneer het is opgelost. Zorg ervoor dat je (indien mogelijk) een foto meestuurt en dat je duidelijk omschrijft wat je wilt melden. Hoe duidelijker, hoe sneller en beter het opgelost kan worden.
Gaat het om een gevaarlijke situatie? Dan bellen! 014 0182 (24/7 bereikbaar).
Je wordt dan direct geholpen.

Afval
Vanuit de buurt wordt gevraagd of er ondergrondse containers voor restafval kunnen komen om afval eerder kwijt te kunnen dan alleen op maandagavond. Daarnaast zijn er klachten over papierafval achter de HEMA.
Vanuit gebiedsbeheer wordt aangegeven dat er momenteel geen plannen zijn voor het plaatsen van ondergrondse containers, onder meer omdat daar geen ruimte voor is.
Wat betreft de papiercontainer bij de HEMA: die wordt maximaal geleegd (4x per week). Maar vaak wordt groot karton niet genoeg gevouwen/klein gemaakt en dan komt het naast de container terecht. De reiniger komt regelmatig langs om dat dan op te ruimen. Het gedrag van mensen is hier wel een lastig op te lossen probleem.

Verkeer
De buurtbewoners geven aan dat de lucht erg verontreinigd is, vooral op zaterdagen met files voor de Q-Park garage. Voor vragen of meldingen hier over kan contact worden opgenomen met de ODMH. U kunt bellen via 088 54 50 000 en vragen naar een medewerker van het team Geluid en Lucht.
Verder wordt gewezen op de gevaarlijke situatie voor brommers/fietsers/voetgangers op enkele plekken in de buurt, zoals bij het verlaten van het gebouw Blekerspoort en de kazernebrug. De verkeerskundige van de gemeente kijkt daarnaar.
In het wijkmobiliteitsplan staat dat dit binnen 5 jaar de situatie bij de Kazernebrug verbeterd zal worden.

Overlast
Regelmatig is er overlast van (vaak dronken) mannen. Het betreft regelmatig arbeidsmigranten die door het eind van hun arbeidscontract geen onderkomen hebben. Wijkagent heeft collega’s verzocht om meer te surveilleren. Het is niet mogelijk ze onder dwang het land te laten verlaten omdat het EU burgers zijn. De Gemeente heeft wel al bureau ingehuurd om contact met hen te zoeken en hen te helpen richting werk of terug naar hun land van herkomst.
Dit gebied heeft elk weekend extra aandacht van handhaving. Er zijn mensen bekeurd en weggestuurd. Sinds 1 april kan politie een 24 uurs gebiedsverbod geven aan mensen die overlast veroorzaken. Bij overtreding daarvan kan er een gebiedsverbod voor heel Gouda door burgemeester uitgegeven worden.
Politie en handhaving kennen de plekken waar thuislozen slapen. Als je ze ziet kun je dat melden.
Er is een enquête gehouden in de straat door politie over overlast van de parkeergarage. Toename aan overlast is wel gemerkt door politie.
Handhaving vraagt dringend om meldingen niet anoniem doen zodat men ook contact kan opnemen voor meer informatie of om door te geven wat er gedaan is.

Melden/melden/melden blijft het advies. Hoe meer er gemeld wordt hoe belangrijker het gezien wordt en hoe eerder er iets aan gedaan wordt.

Herinrichting Agnietenstraat
Voor de definitieve herinrichting kan beginnen moeten de kademuren worden vernieuwd Dat staat nu nog op de planning voor het eerste kwartaal van 2024 en duurt tot einde van het jaar. Dit zal trillings-arm gedaan worden.
De gemeente realiseert zich dat uitvoerige communicatie aan de bewoners van de buurt nodig zal zijn over het hoe en wat van de werkzaamheden. Daarvoor zal er zeker nog een informatie bijeenkomst met omwonenden plaatsvinden.

Geluidsoverlast van scooters en ander verkeer op Bleekersingel.
Kan de ODMH dat niet meten? Met voldoende meldingen zal de prioriteit hiervoor hoger worden.

Kazernestraat
Weinig overlast, wel mensen die in de hoekjes urineren die zich bevinden aan de achterkant van de kleiwegpanden, die er verder ook slecht onderhouden worden.
De grote wens is dat de steeg tussen Kleiweg en de Kazerne straat weer open gaat zodat je een doorloop hebt. De brandtrappen die zich daar nu bevinden zouden aangepast moeten worden omdat ze nu de steeg blokkeren . Geen vaste trappen meer tot aan de grond, maar “uittrekbare” trappen.

Versteende omgeving Q-Park
Het bovenste dek wordt weinig gebruikt. Kan daar bovenop niet een sedum dak gemaakt worden ter bestrijding van de hittestress?  Er zijn ook andere ideeën over vergroening van de garage.
De gemeente geeft aan dat hiervoor altijd de medewerking van de eigenaar van het gebouw nodig is en dat die soms moeilijk te krijgen is. Q-Park is alleen huurder van het gebouw, de eigenaar is een investeringsmaatschappij. De gemeente wil proberen dit aan te kaarten. Een bewoonster wil graag meedenken en meepraten wanneer de gemeente dit idee met de eigenaar gaat bespreken.

Peilverlaging waterstand in binnenstad
In 2024 zullen er werkzaamheden zijn om het waterpeil in de gracht van de Turfmarkt en Zeugstraat te kunnen gaan verlagen. Dat kan ook op andere plekken zijn dan de exacte locatie van de peilafscheidingen. Zo moet op een aantal plekken de riolering/waterafvoer worden verbreed. Ook hierover zal er komend jaar meer informatie beschikbaar komen. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Gouda en voor het projectplan de website van het Waterschap Rijnland.

 

De bijeenkomst was voor een ieder zeer verhelderend en nuttig.

De gemeenteraad zal op 12 april onder andere beslissen over de wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem.

Daartoe werd er 20 maart een informatie sessie gehouden door de commissie Fysieke Leefomgeving van de Gemeenteraad Gouda. Op die avond kon iedereen zijn/haar visie op deze plannen geven aan de raad.
De enorme opkomst van 19 insprekers (en veel toehoorders) liet duidelijk zien dat de plannen grote impact hebben op burgers en ondernemers. De gehele sessie is opnieuw te bekijken op de website van de gemeente.

Ook wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om met name te hameren op het beschikbaar stellen van meer en betere alternatieve parkeergelegenheid voordat er overgegaan wordt tot het instellen van een vergunningen plafond en het opheffen van  parkeerplaatsen.

Hier volgt de tekst die wij hebben uitgesproken:

Ik sta hier namens “Bewonersbelangen Binnenstad Gouda”.

Wij hebben deelgenomen aan diverse bijeenkomsten ter voorbereiding van het mobiliteitsplan binnenstad, waarbij onder leiding van GoudAppel gediscussieerd is over knelpunten en mogelijke oplossingen. GoudAppel heeft daarna, samen met de gemeente, dit mobiliteitsplan opgesteld. Dit is dus een plan van het college, niet van ons.

Er zijn er door diversen partijen 27 zienswijzen ingediend. Geen van de vele argumenten daarin hebben tot een aanpassing geleid. Zeer teleurstellend voor de indieners. Dit wekt geen vertrouwen in de inspraakprocedures. Het is nu aan de Raad om dat te herstellen.

Het plan bevat zeker positieve punten, maar gaat mank op een gebrek aan inzicht over de consequenties van bepaalde maatregelen.

Ons grootste bezwaar is hoe de vermindering van parkeerplekken gerealiseerd wordt:

 1. De drastische afbouw van het aantal autobezitters in de binnenstad een wensbeeld is en geen realistisch doel. Vorig jaar waren er alleen al 1.884 personenauto’s in het bezit van binnenstadbewoners. Waar blijven al die auto’s?
 2. Het aantal vergunningen zal juist toenemen omdat bewoners zullen gebruik maken van de mogelijkheid om een ondernemersvergunning aan te vragen, waar geen plafond op zit. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is voldoende.
 3. Gespeculeerd wordt dat op de parkeerterreinen wel 300 extra bewoners kunnen parkeren, terwijl Klein Amerika op de zaterdagen nu al vol is. Er zal dus nauwelijks nog plaats voor bezoekers zijn.
 4. Gespeculeerd wordt ook dat binnenstadbewoners eerder op de terreinen in de noordoost hoek gaan staan dan in omliggende wijken. Wij voorzien dat daar de overlast juist toeneemt zolang aan de westkant geen extra parkeer-alternatief komt.
 5. De groei van Westergouwe is niet meegerekend: wie van daaruit met de auto naar de binnenstad komt moet straks over de “autoluwe” Fluwelensingel naar Klein Amerika. Dat torpedeert het VCP plan.
 6. Wat betreft parkeren op zondag: In de huidige seculiere en multiculturele samenleving is er geen enkele reden om de zondagochtend te vrijwaren van betaald parkeren. Toch weer uitzonderingen maken leidt tot onduidelijkheid en chaos op straat.
 7. De invoering van selectieve toegang tot de binnenstad is enorm duur en heeft geen enkel nut. GoudAppel adviseert hierover dan ook negatief. Dit desondanks doorzetten is gemeenschapsgeld over de balk smijten. Wij verwachten dat de Raad hier een stokje voor zal steken.

Wij maken ons dus ernstig zorgen: drastische afbouw zonder adequate alternatieven leidt tot leegloop van de binnenstad door gezinnen, maar ook van het kapitaalkrachtige deel van de bevolking. Het bewonersprofiel van de binnenstad zal niet meer zo divers zijn als nu. Het aantal bewoner-eigenaren zal drastisch dalen.
Gevolg: slecht onderhouden panden, vooral bewoond door jongeren, en geen spelende kinderen meer op straat.

Kortom, wij voorzien een weliswaar groene, maar verpauperende binnenstad zonder aantrekkingskracht voor bewoners en bezoekers.

Wij roepen dan ook op: zorg éérst voor voldoende extra alternatieve parkeergelegenheid, met name aan de westkant van de binnenstad, vóórdat je begint met een plafond en aan het verminderen van parkeerplekken. “

 

Omdat deze beslissing zonder enig overleg en zo plotseling door de gemeente is genomen hebben wij een gesprek aangevraagd met de wethouder. Dit heeft woensdag 8 maart plaatsgevonden.

Verslag van het overleg tussen de gemeente (de verantwoordelijke wethouder en twee ambtenaren) en Bewonersbelangen Gouda (BBG) inzake parkeerplekken aan de Lage Gouwe

De gemeente opent en licht haar beslissing toe over de noodzakelijkheid van de maatregel:

 • het risico op instorting van de kademuren is reden voor onmiddellijk ingrijpen geweest en daardoor niet iets waarover men eerst overleg met de bewoners zinvol achtte;
 • na de eerste studie (48 plekken) is onlangs een tweede studie geweest (publicatie op de gemeente-site volgt nog) op basis waarvan het aantal van 48 naar 28 is bijgesteld;
 • omdat niet te specificeren valt welke bewoners direct gedupeerd zijn is besloten geen compensatie aan te bieden.

Als BBG lichten wij ons standpunt toe, waaronder de gebrekkige communicatie; compensatie voor bewoners en eventuele technische alternatieven om het schrappen van parkeerplekken te vermijden.

De gemeente legt uit dat, gezien de aard van de problemen, en na terdege onderzoek, er geen valide technische alternatieven zijn. Men wil per omgaande het verkeersbesluit aanpassen voor vrachtverkeer (max. 20 ton).
Er volgt discussie over compensatie, waarbij uitgebreid wordt in gegaan op de complexiteit hiervan: “niemand heeft een vaste plek, dus wie compenseer je en waarom anderen dan weer niet”. Ook een gereduceerd tarief in Q-Park Bolwerk wordt als maatregel door de gemeente afgewezen, omdat dit niet fair is tegenover de huidige abonnees van Q-park.

Omdat er in de binnenstad twee soorten vergunning zijn: 1 voor alleen de binnenstad en 1b voor een deel van de binnenstad aan oostzijde waarmee ook op klein Amerika en de Schouwburg geparkeerd mag worden, stellen wij (BBG) voor om de bewoners van Hoge- en Lage Gouwe die een parkeervergunning voor de binnenstad hebben de extensie 1b aan te bieden. Voordeel: kost de gemeente geen extra geld en kan als ‘doekje voor het bloeden’ gezien worden, daar waar er eigenlijk geen redelijke alternatieven voor compensatie zijn. De gemeente zegt toe deze mogelijkheid nader uit te laten werken en om te willen zetten. De gemeente zal dan de betrokken vergunninghouders per brief hierover informeren.

Ten aanzien van de communicatie heeft de gemeente niet echt een steekhoudend argument kunnen presenteren waarom men zo laat de bewoners geïnformeerd heeft. Tijdens deze discussie en bij aandringen van ons blijkt dat de gecommuniceerde ’tijdelijkheid’ van de maatregel volgens de gemeente alleen is omdat het wegnemen van parkeerplaatsen in de binnenstad onderdeel is van het Mobiliteitsplan en dit nog niet definitief is goedgekeurd. BBG benadrukt dat dit zo zeker niet door bewoners gelezen wordt en dat iedereen ’tijdelijk’ letterlijk zal nemen, waarbij dus verwacht wordt dat na herstel van de kademuren de 28 parkeerplekken weer terugkomen. Wij geven het dringende advies dat de gemeente dit aspect in haar communicatie eerlijk toelicht.

De vergadering vond plaats in een open en constructieve sfeer, waarbij tijdens de inhoudelijke discussies diverse ideeën uitgewisseld werden.

 

De gemeente heeft een plan gemaakt wat een grote impact zal hebben op de binnenstad bewoners. Hoe autoluw gaat het worden? Waar laat je straks je auto? Is parkeren straks nog betaalbaar?

Wij, als Bewonersbelangen Binnenstad Gouda, hebben afgelopen jaar al onze input gegeven aan de opstellers van dit plan wat veel nu veel goede punten bevat.
Op een eerdere versie hebben wij al  al begin december een reactie aan het college van B&W gestuurd. Dat heeft op 13 December besloten om een  aangepaste versie naar de Gemeente Raad te sturen.

Deze nieuwe versie is ook op de website van de gemeente gepubliceerd.
Daar vind je alle informatie, inclusief deze link naar het plan zelf en de bijlagen.

 

Laat je mening horen!

Tot 25 januari kan iedereen de gemeente laten weten wat je van de plannen vindt. Maak daarvan gebruik want elke reactie telt.

Gewoon een mailtje naar gemeente@gouda.nl  is voldoende met als onderwerp: Zienswijze Wijkmobiliteitsplan Binnenstad.

Ook wij hebben een zienswijze ingediend op het Wijkbiliteitsplan Binnenstad naar de gemeente gestuurd.

Dit plan bevat veel elementen die wij van harte ondersteunen zoals:

 •  de insteek om in de binnenstad de voetganger voorop te stellen en de fietser te gast;
 •  uitbreiden van fietsparkeer capaciteit, ook inpandig;
 •  vergroten van de parkeercapaciteit op Klein Amerika door de touringcars en overnachting van campers te verplaatsen;
 •  uitbreiden reguleringstijden voor betaald parkeren in de binnenstad naar 09:00-24:00 uur;
 •  vereenvoudigd en duidelijk fietsverbod in kernwinkelgebied van 11:00-18:00;
 •  vereenvoudiging van de venstertijden voor laden/lossen in het voetgangersgebied;
 •  het bevorderen en faciliteren van deelauto’s door de gemeente;
 •  verbeteren van de toegang voor fietsers tot de Kazernebrug;
 •  selectieve toegang tot de binnenstad.

Maar er staat ook een aantal ingrijpende maatregelen in dit plan waarvan wij vinden dat deze aangepast moeten worden.

 

Belangrijkste aanpassingen die wij bepleiten:

 • Je kunt pas een vergunningenplafond instellen wanneer er (betaalbare) alternatieve parkeermogelijkheden zijn, met name voor  bewoners in de zuidwest hoek van de binnenstad.
 • Een vergunningenplafond moet voor alle jaarvergunningen gelden, dus niet alleen voor bewoners maar ook voor  ondernemers.
 • Het totaal aantal vergunningen over alle beschikbare plaatsen (parkeerterreinen, – garages en op straat) moet gelijk zijn (blijven) aan het huidige aantal van 1400.
 • De tarieven voor de vergunningen moeten betaalbaar blijven en niet hoger zijn dan in andere delen van Gouda.
 • De voorwaarde dat er eerst een herinrichtingplan gemaakt moet worden voordat er parkeerplaatsen verwijderd worden dient opgenomen te worden in dit plan.
 • De gewichtsbeperking van 20 ton is onvoldoende om trillingvrij te wonen en moet verder omlaag gebracht worden.
 • Geen selectieve toegang tot de binnenstad  (alleen met vergunning binnen) zonder dat duidelijk is welke groepen geweerd gaan worden.
 • Geen uitzondering voor de zondag bij het betaald parkeren.

Laat ook jouw mening horen aan de gemeente over deze plannen.
Daarbij staat het je vrij om (delen) van onze zienswijze over te nemen.