Afgelopen weekend hebben wij de Binnenstad Nieuws in de gehele binnenstad van Gouda bezorgd.

Nieuwsgierig naar de inhoud? Kies voor Lees meer en  open dan deze link.

Op zaterdag 30 april zijn bewoners van 11:00 tot 15:00 bezig om klimplanten en geveltuintjes aan te leggen voor hun huis.
Het centrale punt die dag is op de hoek van de Groeneweg en de Wijdepoort

Er worden tegels uit de stoep gehaald, zand vervangen door aarde, planten gepoot en klimplanten aan de gevel bevestigd.

Maar niet iedereen is bij machte om dit zelf te doen, daarom is burenhulp zeer welkom op die dag.

Ben je handig met de boormachine?
Ben je fit en wil je tegels tillen?
Heb je groene vingers en wil je aarde bewegen?

Help dan op de plantdag je buren!  Ook wanneer die verder weg wonen.

Geef je op met mailtje naar  info@binnenstadgouda.nl dan maken we er samen een gezellige dag van.

Het Bewonersplatform wil dat alle bewoners met een serieuze inbreng worden gehoord over de herinrichting van de Nieuwehaven. De alternatieven die zijn ingebracht voor het plan van de Gemeente moeten gelijkwaardig en met een open blik worden behandeld. Dat is nu niet gebeurd vindt het Bewonersplatform Binnenstad. Een brief met deze inhoud is aan de Commissie Stad van de gemeenteraad gestuurd die op 24 januari vergadert over de Nieuwehaven. Het platform wil zich niet mengen in de inhoudelijke keuze maar dringt aan op een goed proces, en dat is er nu niet geweest. De volledige inhoud van de brief is hier te lezen.

De Gemeente Gouda heeft het Bewonersplatform Binnenstad onlangs laten weten tot uitvoering van enkele concrete maatregelen over te gaan waardoor er iets meer parkeergelegenheid in de binnenstad komt.

  1. Opheffen in onbruik geraakte laad- en losplaatsen
  2. Aanduiding van tijden waarop een aantal laad- en losplaatsen als zodanig gebruikt mogen worden (en daarbuiten dus geparkeerd kan worden)
  3. Aanduiding van tijden waarop een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen als zodanig gebruikt mogen worden (en daarbuiten dus geparkeerd kan worden)
  4. Het opheffen van de artsenplaatsen

Alle maatregelen moeten dit voorjaar uitgevoerd zijn.

Het Bewonersplatform Binnenstad dringt er al een aantal jaren bij de gemeente op aan dat er efficiënter gebruik gemaakt kan worden van de schaarse parkeerplekken in de binnenstad.

Zo zijn er diverse laad/los plekken niet meer nodig of zijn de tijden onnodig lang (soms zelfs 7×24 uur!). Buiten de laad/lostijden kunnen bewoners hun auto hier parkeren, zodat ze optimaal benut kunnen worden. Helaas voert de gemeente geen actief beleid om de noodzaak van de 31 laad/los plaatsen in de binnenstad te evalueren, noch om de tijden te limiteren.

Hetzelfde geld voor de 7 artsen bordjes in de binnenstad. Eenmaal geplaatst is er geen enkele controle op blijvende noodzaak. Ooit waren deze gereserveerde plekken bedoeld voor artsen die bij nacht en ontij acuut naar patiënten moesten rijden. Maar die tijd is met de HAP gelukkig voorbij.
Weetje: de artsenborden hebben geen wettelijke grondslag, dus mag iedereen ook nu al daar gewoon parkeren.

Tenslotte zijn er in de binnenstad 20 invalide parkleerplaatsen, bedoeld voor bezoekers aan de binnenstad. Aangezien er zelden mensen na 21:00 nog de binnenstad inrijden om op bezoek te gaan heeft het Bewonersplatform Binnenstad gepleit voor het beschikbaar stellen van deze plekken aan bewoners tot 09:00 in de ochtend. De Gemeente Gouda heeft ons laten weten deze wensen nu (deels) te zullen honoreren. Zo is er sprake van efficiënt benutten van de schaarse parkeerplekken in de binnenstad.

Op zaterdagmiddagen staan er in de Binnenstad van Gouda minstens zo’n 2200 fietsen geparkeerd, waarvan 1/3 fout. De capaciteit van de fietsenstallingen is dan zeer onvoldoende!  Ook op andere tijdstippen in de week is er te weinig capaciteit bij de fietsenrekken in de binnenstad. Dit zijn o.a. de uitkomsten van een onderzoek dat onlangs in opdracht van de gemeente is gedaan.


De gemeente Gouda werkt aan het opstellen van een fietsparkeerplan voor de Goudse binnenstad. Waarom?
De gemeente:

  • ziet dat in de binnenstad Fietsen vaak ‘fout’ geparkeerd staan.
  • verwacht dat het straatbeeld verandert door nieuwe vormen van vervoer: elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen en deel scooters.
  • heeft om deze nieuwe ontwikkelingen goed op te vangen zijn er nog onvoldoende goede ideeën.
  • wil een autoluwe binnenstad en werkt aan een “duurzame mobiliteitstransitie”. Het vervoer in de binnenstad moet milieuvriendelijker en voor minder uitstoot zorgen.

Om op al deze zaken goed in te kunnen spelen heeft de gemeente nu de praktijk van het fiets parkeren in de binnenstad laten onderzoeken. Een onderzoeksbureau is bezig de onderzoeksresultaten te controleren en doende met het ‘ophalen’ van knelpunten bij bewoners, bezoekers en ondernemers. Dat alles moet begin 2022 leiden tot een adviesrapport op basis waarvan de gemeenteraad nieuw beleid kan vaststellen.

Enkele vertegenwoordigers van het bewonersplatform hebben op 29 november jl. deelgenomen aan een (digitale)bijeenkomst waarop de eerste uitkomsten van het onderzoek zijn besproken en waarbij er gelegenheid was om aanvullende opmerkingen en suggesties te doen.

Van de kant van de bewoners is ingebracht dat het rapport spreekt van foutgeparkeerde fietsen. Maar in Gouda bestaat geen beperking op het parkeren van fietsen in de openbare ruimte, behalve bij het NS-station en bij het Huis van de Stad. Voor bewoners en bezoekers is het juist aantrekkelijk om bijna overal, ook in het centrum, met de fiets te kunnen komen. Die goede bereikbaarheid willen we graag behouden.
Wanneer je als overheid bewoners én bezoekers wilt stimuleren om meer gebruik te maken van fietsenstallingen, dan zal je die stallingen moeten uitbreiden, liefst gratis en, als het kan, ook enkele bewaakt.
Een belangrijke vraag is of we bijv. een Lange Tiendeweg als koopgoot zónder fietsen willen, zoals de Kleiweg of een aantrekkelijke Kleiweg mét fiets zoals de Lange Tiendeweg? Sommige ondernemers willen bijv. de Agnietenstraat afsluiten voor het fietsverkeer, terwijl deze straat juist voor gebruikers een belangrijke verbindingsschakel is.

Heb je ook een opvatting over het fietsparkeren? De Gemeente wil dit graag van je horen. Vul daarvoor een speciale enquête in die iedere gouwenaar mag invullen: naar enquete

We houden je op de hoogte.

Begin maart heeft gemeente Gouda het Verkeerscirculatieplan (VCP) gepresenteerd. In dit VCP wil de gemeente de basisvraag beantwoorden: Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Belangrijke punten zijn méér ruimte voor voetgangers en fietsers en betere bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en doorstroming van het verkeer. Het verkeerscirculatieplan (VCP) is een meer precieze uitwerking van het Mobiliteitsplan dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld.

Wat staat er in het VCP?
Op 19 en 24 maart heeft de gemeente tijdens twee webinars meer uitleg gegeven over het VCP. Vooral in de binnenstad hebben de maatregelen uit het VCP namelijk best grote gevolgen. Bekijk vooral  het webinar van 24 maart voor alle informatie. Beide webinars en ook de antwoorden op alle gestelde vragen kun je teruglezen op de site van gemeente Gouda.

Zienswijze over het VCP
Ook als Bewonersplatform hebben we een mening over het VCP. We hebben deze zienswijze ingediend.

Wat is eigenlijk een zienswijze? In een zienswijze geef je je mening over een voornemen/plan van de overheid, gemeente Gouda in dit geval. We hebben wat informatie over een zienswijze kort voor je op een rijtje gezet.

Zie ook onze eerdere berichtgeving:
15 maart Denktank VCP

15 maart Binnenstad autoluw?

3 maart Binnenstad als ZeroEmissieZone?

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten, een feest van-voor-met alle Gouwenaars. Hierbij hoort natuurlijk een historische binnenstad met klasse. De gemeente roept eigenaren van bijzondere panden op tot tijdig onderhoud van de gevels. Voor financiële ondersteuning bij gevelherstel van panden kan tot 1 oktober 2021 een beroep gedaan worden op de tijdelijke regeling Gevelherstel Gouda 750. De gemeente ondersteunt het gevelherstel tot een maximum van 25%. De kosten van de (subsidiabele) werkzaamheden aan een pand dienen minimaal 2000 euro te bedragen.

Let op: de werkzaamheden moeten uiterlijk 1 januari 2022 zijn uitgevoerd. En de aanvraag voor deze tijdelijke subsidie moet uiterlijk 1 oktober 2021 zijn ingediend.

Meer informatie vind je op de site van ODMH.

 

Zoals je mogelijk nog weet, heeft het VCP al eerder in de gemeenteraad gelegen en is toen niet in stemming gebracht. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad het college van B&W gevraagd om participatieproces van het VCP te verbeteren. De afgelopen paar maanden hebben we als Bewonersplatform Binnenstad daarom deelgenomen aan de zogeheten Denktank. In deze Denktank zijn heel veel verschillende belangen vertegenwoordigd, denk aan alle wijkteams, de Fietsersbond, Rover, De Driestar, de sint Jan, Gouda Sterk aan de IJssel, Platform Binnenstad en haar randen. Ondernemers hebben een apart participatieproces gevolgd.

Op de speciale VCP-pagina vind je o.a. het rapport participatieproces Denktank. Daarin vind je al onze bijdragen en op welke punten we vanuit het bewonersbelang steeds de nadruk op hebben gelegd.

Inbreng VCP Bewonersplatform Binnenstad

De gemeente heeft nieuwe verkeersplannen gemaakt in het zogeheten Verkeerscirculatieplan (VCP) waarvan sommige maatregelen grote impact hebben op de binnenstad, dus ook op jou als bewoner. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Zero-emissie zone
Vanaf 2025 mogen er alleen nog vrachtwagens en bestelwagens met een schone motor de binnenstad in. Controle hierop gaat via camera’s aan de randen van de binnenstad.

Parkeerplaatsen vervangen door groen
Vermindering parkeerplaatsen door afgifte van minder vergunningen en parkeren buiten de singels/in P-garages beschikbaar te maken voor bewoners.  Zo kunnen parkeerplaatsen op de grachten (vooral op Oost- , Westhaven, Hoge-,  Lage Gouwe en Turfmarkt) vervangen worden door groen.

Binnenstad alleen gemotoriseerd toegankelijk voor bewoners en laden/lossen
Dit is al ingevoerd in Delft en Amersfoort. Ook hier controle via camera’s.

Voetgangers als hoofdgebruikers
Bij onderhoudswerkzaamheden zal een groot deel van de straten in de binnenstad een ‘woonerf-inrichting’ krijgen en zijn auto’s en fietsen voortaan ‘te gast’.

Nieuwe Veerstal autoluw
Er zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn op de Rotterdamseweg tussen de Croda fabriek en de Haastrechtse brug. Er worden eerst proeven gehouden om te zien of dit geen ongewenste gevolgen heeft.  Men verwacht hiermee het gebied aan de IJssel te kunnen verfraaien.

Aanpassing Kleiwegplein
Om het plein te vereenvoudigen en veiliger te maken, wil men de Kattensingel afsluiten van het Kleiwegplein. Alleen bussen mogen nog vanuit de Vredebest de Kattensingel inrijden.

Kijk voor alle plannen op de gemeentelijke website.