Gemeente en waterschap willen de wateroverlast in de lage delen van de binnenstad tot 2050 aanpakken door de Zeugstraatgracht en de Turfmarktgracht af te dammen en het waterpeil in die grachten sterk te verlagen. De Wateralliantie heeft een zienswijze op dit plan ingediend omdat zij zich grote zorgen maakt over de gevolgen ervan voor de binnenstad. Zij verwacht schade aan huizen, kades en infrastructuur, en een aantasting van de monumentale waarde, de doorvaarbaarheid en de vitaliteit van de binnenstad. Het plan is duur, het duurt het minimaal 10 jaar voordat het klaar is, en de wateroverlast wordt maar tot 2050 gedeeltelijk opgelost.

Uitvoering van dit plan is niet alleen onverantwoord, het is ook niet nodig. Uit de studies die ten behoeve van dit zogeheten Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) zijn uitgevoerd, blijkt dat met een andere aanpak de wateroverlast minstens zo effectief bestreden kan worden, maar met veel minder schadelijke gevolgen. Deze aanpak, gebaseerd op een kleine peilverlaging in de hele stadsboezem, is bovendien veel goedkoper, eenvoudig uit te voeren en veel sneller klaar. De wateroverlast vermindert hiermee al binnen een jaar. Tevens biedt het tot 2050 een overbrugging naar een toekomstbestendige aanpak waarmee uiteindelijk alle gevolgen van bodemdaling in de hele binnenstad duurzaam kunnen worden opgelost.

De Wateralliantie is een samenwerkingsverband tussen: Gouda, sterk aan de IJssel, Gouds Watergilde, GoudAsfalt, Binnenhavenmuseum Turfsingel e.o., Historisch Platform en Singelpark.

Samenvatting Zienswijze Wateralliantie op KBB.

De volledige Zienswijze vind je op de site van Historische Vereniging Die Goude

Meer informatie over Stevige Stad vind je op de gemeentelijke website.