Op 19 november heeft na de gemeenteraad, ook het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) vastgesteld.

Informatie uit de mail van de gemeente:

Peilverlaging
Belangrijk onderdeel van het KBB is een peilverlaging in een deel van de binnenstad waarmee wateroverlast voor honderden bewoners wordt teruggedrongen. Om het waterpeil te kunnen verlagen moeten onder andere twee peilscheidingen worden aangelegd. In 2024 is alles gereed en kan het peil voor het eerst omlaag; stap voor stap gaat het dan in vijf jaar met in totaal 25 centimeter naar beneden. Daarmee krijgen de bewoners weer de grondwaterstand uit 1970 toen het peil voor het laatst werd verlaagd. De peilverlaging helpt tegen vochtproblemen in huis, maar zorgt ook dat overlast bij harde regen weer een uitzondering wordt.

Houten palen
Honderden bewoners van de laagste delen van de binnenstad hebben baat bij de peilverlaging omdat de wateroverlast wordt teruggedrongen. Maximaal 60 eigenaren kunnen te maken krijgen met schade aan de houten paalfundering. In de komende maanden wordt in samenspraak met deze eigenaren onderzocht hoe groot de kans op schade is en welke mogelijkheden er zijn om die schade te voorkomen. Voor eigenaren waarbij er wel een kans op schade is wordt onderzocht op welke manier gemeente en Rijnland daarbij steun kunnen bieden. Daarover moeten de gemeenteraad en het bestuur van Rijnland rond de zomer van 2021 een besluit nemen.

Monitoring
Het KBB is gebaseerd op zes jaar onderzoek door vooraanstaande kennisinstellingen. Uit dat onderzoek volgt dat de wateroverlast door de peilverlaging flink wordt teruggedrongen en dat de nadelen beperkt blijven. Bij de realisatie van de peilverlaging houden we de stad desondanks goed in de gaten. We kijken of de overlast voldoende afneemt, maar ook of er geen onverwachte negatieve effecten zijn. Om dat goed te kunnen doen wordt komend jaar een monitoringsplan opgesteld. De monitoring start ruim voor de eerste peilverlaging (2024) zodat de verschillen goed zichtbaar zijn.

Doorvaarbaar
Uitgangspunt bij de aanleg van de peilscheidingen is dat deze makkelijk om te bouwen zijn naar doorvaarbare peilscheidingen. In de eerste maanden worden de meerkosten van het direct aanleggen van doorvaarbare peilscheidingen in beeld gebracht zodat de gemeenteraad daarover kan besluiten.

Andere problemen
Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad biedt een concrete oplossing voor wateroverlast in de laagste delen van de binnenstad. In de komende twee jaar wordt onder andere ook gewerkt aan oplossingen voor overlast door bodemdaling in andere delen van de binnenstad.

Routekaart Stevige Stad
Nu het KBB is vastgesteld wordt gestart met de voorbereiding van de peilverlaging en worden verschillende onderzoeken opgestart. We stellen in de eerste maanden van 2020 een routekaart op met een overzicht van alle activiteiten inclusief de planning. Met die routekaart als vertrekpunt zullen we u enkele malen per jaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u die stellen aan stevigestad@gouda.nl
Meer informatie is ook te vinden op www.gouda.nl/stevigestad