Evaluatie regeling Erfgoed en duurzaamheid Gouda

Bij diverse bewoners van de Binnenstad heerst flinke ontevredenheid over de wijze waarop de gemeente de verduurzaming van monumenten en panden in beschermd stadsgezicht faciliteert. Zij willen meer ruimte en mogelijkheden om verduurzamingsmaatregelen te kunnen nemen. Dit bleek duidelijk uit de reacties op een tweetal bewonersavonden op 20 november en 6 december jl.

Wat is er aan de hand?

Gouda heeft als doel om 2040 helemaal van het aardgas af te zijn. In de ‘transitievisie warmte‘ heeft Gouda vastgelegd dat de Binnenstad pas na 2030 aan de beurt is, vanwege de complexiteit van de bebouwing enz. De gemeente vindt het wel belangrijk dat nu al zo veel mogelijk isolatie en verduurzamingsmaatregelen worden genomen. In de binnenstad, met veel monumenten, is dat geen eenvoudige opgave.

De gemeente Gouda heeft in 2020 de Regeling Erfgoed en Duurzaamheid opgesteld. Doel hiervan was om het makkelijker te maken en duidelijker kaders te geven om monumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht te isoleren en/of aardgasvrij te maken.
In 2021 hebben we de energiecrisis gehad, waardoor een versnelde evaluatie van de regeling wenselijk werd. De gemeente Gouda kijkt nu of deze regeling goed werkt en wat er beter kan. Is een andere weging tussen duurzaamheid en bescherming van erfgoed nodig en zo ja hoe?

Enquête

De gemeente heeft daarom in oktober jl. bewoners van de binnenstad gevraagd hierover een enquête in te vullen. Tot grote verassing van de gemeente zijn hierop maar liefst 300 reacties van burgers binnengekomen. Deze respons ligt veel hoger dan bij andere vergelijkbare gemeentelijke onderzoeken.

Bewonersavonden

In aanvulling op deze enquête heeft de gemeente een drietal bewonersavonden georganiseerd (waarvan één digitaal) om de bewoners ook persoonlijk te horen. De opkomst van bewoners op deze avonden groot: op de fysieke avonden waren zo’n 70 en 50 bewoners aanwezig. Daarbij komen nog de deelnemers aan de digitale bewonersavond. Op de eerste bewonersavonden waren ook de beide verantwoordelijke wethouders Michel Klijmij van der Laan en Thierry van Vugt aanwezig.

Op deze bewonersavonden bleek o.a.:

  • Een grote bereidheid van bewoners om te investeren in hun woningen en om deze te verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van warmtepompen en het nemen van verdere isolatiemaatregelen. Veel bewoners hebben overigens al diverse maatregelen genomen!
  • Veel bewoners lopen bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen aan tegen een muur van beperkingen, soms een overdreven rechtlijnige toepassing van de regels.
  • De Regeling wordt als beknottend ervaren en de geboden faciliteiten als veel te gering om te komen tot haalbare verduurzamingsmaatregelen.
  • Het ODMH is actief om bewoners te adviseren, maar binnen de bestaande regelingen hebben zij geen ruimte voor een bewonersvriendelijker verduurzamingsbeleid.
  • Bewoners zetten bij handhaving van deze regelingen grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling, m.n. om ook als Binnenstad in 2040 van het aardgas af te kunnen en CO2-neutraal te zijn.

Kortom, deze evaluatie lijkt in vruchtbare aarde te vallen. De wethouders vertelden dat zij de uitkomsten van deze bewonersavonden zouden ‘meenemen’ in hun evaluatie en zullen hierover later aan de Raad de uitkomsten hiervan laten weten.

Bewonersbelangen Binnenstad Gouda heeft aan de wethouders in het kader van deze evaluatie al een schriftelijke reactie gestuurd, deze is hier te lezen.

Wij zullen dit dossier oplettend blijven volgen en de bewoners tijdig informeren over de uitkomsten en het vervolg.