Herinrichting Veerstal

Als onderdeel van het Verkeerscirculatieplan onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de Nieuwe Veerstal autoluw te maken.

Daarvoor is in maart van dit jaar een pilot uitgevoerd om te testen wat de gevolgen zijn van een gedeeltelijke afsluiting. De conclusie van deze pilot was dat een afsluiting als doorgaande weg mogelijk is, maar dat er dan wel eerst een oplossing moet komen voor de toename van het verkeer op de Singels. Daartoe zal onder meer het Kleiwegplein worden aangepast, zodat de doorstroming wordt verbeterd. Ook zal de Provincie de capaciteit van  de Zuidwestelijke Rondweg N207 moeten vergroten om de toename van het verkeer aan te kunnen.

Omdat de herinrichting van de Nieuwe Veerstal daarmee pas op de lange termijn zou kunnen worden gerealiseerd (volgens de planning in 2036) is besloten te onderzoeken of daarvoor al een aantal ingrepen mogelijk zijn om meer ruimte voor fietsers en voetgangers te realiseren.

De gemeente heeft een rapport laten opstellen, waarin een aantal verkeersmaatregelen worden voorgesteld. De Veerstal blijft daarin wel toegankelijk voor autoverkeer, maar dan als gewone straat zonder voorrang en met een lagere maximumsnelheid. Door een middenberm wordt het wegdek versmald en ontstaat meer ruimte voor fietspaden en een veiliger kruising voor voetgangers.
Het rapport (Verkeersanalyse herinrichting Nieuwe Veerstal Gouda, Goudappel 2023) beveelt aan om ook de definitieve herinrichting van de Veerstal bij de plannen te betrekken. Verder kan een koppeling worden gemaakt met de plannen tot dijkverbetering (onder meer onderhoud en aanpassing aan de keermuur), die de komende jaren worden uitgevoerd.

Bewonersbelangen onderschrijft de noodzaak om alle plannen in hun onderlinge samenhang te bezien. We moeten voorkomen dat bij de uitvoering van het VCP uiteindelijk wordt volstaan met enkele verkeerstechnisch maatregelen. Er liggen mooie kansen om de Nieuwe Veerstal tot aantrekkelijk verblijfsgebied te ontwikkelen, zowel voor wandelaars en fietsers als voor waterrecreanten. Voor de ca 25 parkeerplaatsen aan de IJsselkade zal intussen wel een oplossing moeten worden gevonden.

In het rapport worden een paar eerste suggesties gedaan (zie de opties hier).
De gemeente zal het komende jaar de plannen voor de herinrichting nader gaan uitwerken. Daarvoor zal een participatietraject worden gevolgd. Ook de bewoners zijn uitgenodigd om daarin mee te denken.

Wij houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief.
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: www.goudagoedopweg.nl.