De gemeenteraad zal op 12 april onder andere beslissen over de wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem.

Daartoe werd er 20 maart een informatie sessie gehouden door de commissie Fysieke Leefomgeving van de Gemeenteraad Gouda. Op die avond kon iedereen zijn/haar visie op deze plannen geven aan de raad.
De enorme opkomst van 19 insprekers (en veel toehoorders) liet duidelijk zien dat de plannen grote impact hebben op burgers en ondernemers. De gehele sessie is opnieuw te bekijken op de website van de gemeente.

Ook wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om met name te hameren op het beschikbaar stellen van meer en betere alternatieve parkeergelegenheid voordat er overgegaan wordt tot het instellen van een vergunningen plafond en het opheffen van  parkeerplaatsen.

Hier volgt de tekst die wij hebben uitgesproken:

Ik sta hier namens “Bewonersbelangen Binnenstad Gouda”.

Wij hebben deelgenomen aan diverse bijeenkomsten ter voorbereiding van het mobiliteitsplan binnenstad, waarbij onder leiding van GoudAppel gediscussieerd is over knelpunten en mogelijke oplossingen. GoudAppel heeft daarna, samen met de gemeente, dit mobiliteitsplan opgesteld. Dit is dus een plan van het college, niet van ons.

Er zijn er door diversen partijen 27 zienswijzen ingediend. Geen van de vele argumenten daarin hebben tot een aanpassing geleid. Zeer teleurstellend voor de indieners. Dit wekt geen vertrouwen in de inspraakprocedures. Het is nu aan de Raad om dat te herstellen.

Het plan bevat zeker positieve punten, maar gaat mank op een gebrek aan inzicht over de consequenties van bepaalde maatregelen.

Ons grootste bezwaar is hoe de vermindering van parkeerplekken gerealiseerd wordt:

  1. De drastische afbouw van het aantal autobezitters in de binnenstad een wensbeeld is en geen realistisch doel. Vorig jaar waren er alleen al 1.884 personenauto’s in het bezit van binnenstadbewoners. Waar blijven al die auto’s?
  2. Het aantal vergunningen zal juist toenemen omdat bewoners zullen gebruik maken van de mogelijkheid om een ondernemersvergunning aan te vragen, waar geen plafond op zit. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is voldoende.
  3. Gespeculeerd wordt dat op de parkeerterreinen wel 300 extra bewoners kunnen parkeren, terwijl Klein Amerika op de zaterdagen nu al vol is. Er zal dus nauwelijks nog plaats voor bezoekers zijn.
  4. Gespeculeerd wordt ook dat binnenstadbewoners eerder op de terreinen in de noordoost hoek gaan staan dan in omliggende wijken. Wij voorzien dat daar de overlast juist toeneemt zolang aan de westkant geen extra parkeer-alternatief komt.
  5. De groei van Westergouwe is niet meegerekend: wie van daaruit met de auto naar de binnenstad komt moet straks over de “autoluwe” Fluwelensingel naar Klein Amerika. Dat torpedeert het VCP plan.
  6. Wat betreft parkeren op zondag: In de huidige seculiere en multiculturele samenleving is er geen enkele reden om de zondagochtend te vrijwaren van betaald parkeren. Toch weer uitzonderingen maken leidt tot onduidelijkheid en chaos op straat.
  7. De invoering van selectieve toegang tot de binnenstad is enorm duur en heeft geen enkel nut. GoudAppel adviseert hierover dan ook negatief. Dit desondanks doorzetten is gemeenschapsgeld over de balk smijten. Wij verwachten dat de Raad hier een stokje voor zal steken.

Wij maken ons dus ernstig zorgen: drastische afbouw zonder adequate alternatieven leidt tot leegloop van de binnenstad door gezinnen, maar ook van het kapitaalkrachtige deel van de bevolking. Het bewonersprofiel van de binnenstad zal niet meer zo divers zijn als nu. Het aantal bewoner-eigenaren zal drastisch dalen.
Gevolg: slecht onderhouden panden, vooral bewoond door jongeren, en geen spelende kinderen meer op straat.

Kortom, wij voorzien een weliswaar groene, maar verpauperende binnenstad zonder aantrekkingskracht voor bewoners en bezoekers.

Wij roepen dan ook op: zorg éérst voor voldoende extra alternatieve parkeergelegenheid, met name aan de westkant van de binnenstad, vóórdat je begint met een plafond en aan het verminderen van parkeerplekken. “

 

Omdat deze beslissing zonder enig overleg en zo plotseling door de gemeente is genomen hebben wij een gesprek aangevraagd met de wethouder. Dit heeft woensdag 8 maart plaatsgevonden.

Verslag van het overleg tussen de gemeente (de verantwoordelijke wethouder en twee ambtenaren) en Bewonersbelangen Gouda (BBG) inzake parkeerplekken aan de Lage Gouwe

De gemeente opent en licht haar beslissing toe over de noodzakelijkheid van de maatregel:

  • het risico op instorting van de kademuren is reden voor onmiddellijk ingrijpen geweest en daardoor niet iets waarover men eerst overleg met de bewoners zinvol achtte;
  • na de eerste studie (48 plekken) is onlangs een tweede studie geweest (publicatie op de gemeente-site volgt nog) op basis waarvan het aantal van 48 naar 28 is bijgesteld;
  • omdat niet te specificeren valt welke bewoners direct gedupeerd zijn is besloten geen compensatie aan te bieden.

Als BBG lichten wij ons standpunt toe, waaronder de gebrekkige communicatie; compensatie voor bewoners en eventuele technische alternatieven om het schrappen van parkeerplekken te vermijden.

De gemeente legt uit dat, gezien de aard van de problemen, en na terdege onderzoek, er geen valide technische alternatieven zijn. Men wil per omgaande het verkeersbesluit aanpassen voor vrachtverkeer (max. 20 ton).
Er volgt discussie over compensatie, waarbij uitgebreid wordt in gegaan op de complexiteit hiervan: “niemand heeft een vaste plek, dus wie compenseer je en waarom anderen dan weer niet”. Ook een gereduceerd tarief in Q-Park Bolwerk wordt als maatregel door de gemeente afgewezen, omdat dit niet fair is tegenover de huidige abonnees van Q-park.

Omdat er in de binnenstad twee soorten vergunning zijn: 1 voor alleen de binnenstad en 1b voor een deel van de binnenstad aan oostzijde waarmee ook op klein Amerika en de Schouwburg geparkeerd mag worden, stellen wij (BBG) voor om de bewoners van Hoge- en Lage Gouwe die een parkeervergunning voor de binnenstad hebben de extensie 1b aan te bieden. Voordeel: kost de gemeente geen extra geld en kan als ‘doekje voor het bloeden’ gezien worden, daar waar er eigenlijk geen redelijke alternatieven voor compensatie zijn. De gemeente zegt toe deze mogelijkheid nader uit te laten werken en om te willen zetten. De gemeente zal dan de betrokken vergunninghouders per brief hierover informeren.

Ten aanzien van de communicatie heeft de gemeente niet echt een steekhoudend argument kunnen presenteren waarom men zo laat de bewoners geïnformeerd heeft. Tijdens deze discussie en bij aandringen van ons blijkt dat de gecommuniceerde ’tijdelijkheid’ van de maatregel volgens de gemeente alleen is omdat het wegnemen van parkeerplaatsen in de binnenstad onderdeel is van het Mobiliteitsplan en dit nog niet definitief is goedgekeurd. BBG benadrukt dat dit zo zeker niet door bewoners gelezen wordt en dat iedereen ’tijdelijk’ letterlijk zal nemen, waarbij dus verwacht wordt dat na herstel van de kademuren de 28 parkeerplekken weer terugkomen. Wij geven het dringende advies dat de gemeente dit aspect in haar communicatie eerlijk toelicht.

De vergadering vond plaats in een open en constructieve sfeer, waarbij tijdens de inhoudelijke discussies diverse ideeën uitgewisseld werden.