De gemeente heeft nieuwe verkeersplannen gemaakt in het zogeheten Verkeerscirculatieplan (VCP) waarvan sommige maatregelen grote impact hebben op de binnenstad, dus ook op jou als bewoner. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Zero-emissie zone
Vanaf 2025 mogen er alleen nog vrachtwagens en bestelwagens met een schone motor de binnenstad in. Controle hierop gaat via camera’s aan de randen van de binnenstad.

Parkeerplaatsen vervangen door groen
Vermindering parkeerplaatsen door afgifte van minder vergunningen en parkeren buiten de singels/in P-garages beschikbaar te maken voor bewoners.  Zo kunnen parkeerplaatsen op de grachten (vooral op Oost- , Westhaven, Hoge-,  Lage Gouwe en Turfmarkt) vervangen worden door groen.

Binnenstad alleen gemotoriseerd toegankelijk voor bewoners en laden/lossen
Dit is al ingevoerd in Delft en Amersfoort. Ook hier controle via camera’s.

Voetgangers als hoofdgebruikers
Bij onderhoudswerkzaamheden zal een groot deel van de straten in de binnenstad een ‘woonerf-inrichting’ krijgen en zijn auto’s en fietsen voortaan ‘te gast’.

Nieuwe Veerstal autoluw
Er zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn op de Rotterdamseweg tussen de Croda fabriek en de Haastrechtse brug. Er worden eerst proeven gehouden om te zien of dit geen ongewenste gevolgen heeft.  Men verwacht hiermee het gebied aan de IJssel te kunnen verfraaien.

Aanpassing Kleiwegplein
Om het plein te vereenvoudigen en veiliger te maken, wil men de Kattensingel afsluiten van het Kleiwegplein. Alleen bussen mogen nog vanuit de Vredebest de Kattensingel inrijden.

Kijk voor alle plannen op de gemeentelijke website.

Op 19 november heeft na de gemeenteraad, ook het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) vastgesteld.

Informatie uit de mail van de gemeente:

Peilverlaging
Belangrijk onderdeel van het KBB is een peilverlaging in een deel van de binnenstad waarmee wateroverlast voor honderden bewoners wordt teruggedrongen. Om het waterpeil te kunnen verlagen moeten onder andere twee peilscheidingen worden aangelegd. In 2024 is alles gereed en kan het peil voor het eerst omlaag; stap voor stap gaat het dan in vijf jaar met in totaal 25 centimeter naar beneden. Daarmee krijgen de bewoners weer de grondwaterstand uit 1970 toen het peil voor het laatst werd verlaagd. De peilverlaging helpt tegen vochtproblemen in huis, maar zorgt ook dat overlast bij harde regen weer een uitzondering wordt.

Houten palen
Honderden bewoners van de laagste delen van de binnenstad hebben baat bij de peilverlaging omdat de wateroverlast wordt teruggedrongen. Maximaal 60 eigenaren kunnen te maken krijgen met schade aan de houten paalfundering. In de komende maanden wordt in samenspraak met deze eigenaren onderzocht hoe groot de kans op schade is en welke mogelijkheden er zijn om die schade te voorkomen. Voor eigenaren waarbij er wel een kans op schade is wordt onderzocht op welke manier gemeente en Rijnland daarbij steun kunnen bieden. Daarover moeten de gemeenteraad en het bestuur van Rijnland rond de zomer van 2021 een besluit nemen.

Monitoring
Het KBB is gebaseerd op zes jaar onderzoek door vooraanstaande kennisinstellingen. Uit dat onderzoek volgt dat de wateroverlast door de peilverlaging flink wordt teruggedrongen en dat de nadelen beperkt blijven. Bij de realisatie van de peilverlaging houden we de stad desondanks goed in de gaten. We kijken of de overlast voldoende afneemt, maar ook of er geen onverwachte negatieve effecten zijn. Om dat goed te kunnen doen wordt komend jaar een monitoringsplan opgesteld. De monitoring start ruim voor de eerste peilverlaging (2024) zodat de verschillen goed zichtbaar zijn.

Doorvaarbaar
Uitgangspunt bij de aanleg van de peilscheidingen is dat deze makkelijk om te bouwen zijn naar doorvaarbare peilscheidingen. In de eerste maanden worden de meerkosten van het direct aanleggen van doorvaarbare peilscheidingen in beeld gebracht zodat de gemeenteraad daarover kan besluiten.

Andere problemen
Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad biedt een concrete oplossing voor wateroverlast in de laagste delen van de binnenstad. In de komende twee jaar wordt onder andere ook gewerkt aan oplossingen voor overlast door bodemdaling in andere delen van de binnenstad.

Routekaart Stevige Stad
Nu het KBB is vastgesteld wordt gestart met de voorbereiding van de peilverlaging en worden verschillende onderzoeken opgestart. We stellen in de eerste maanden van 2020 een routekaart op met een overzicht van alle activiteiten inclusief de planning. Met die routekaart als vertrekpunt zullen we u enkele malen per jaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u die stellen aan stevigestad@gouda.nl
Meer informatie is ook te vinden op www.gouda.nl/stevigestad

 

Update 15 oktober:

Op 9 oktober heeft de wethouder een brief gestuurd naar de vergunninghouders in gebied 1B met de redenen waarom zij tot deze vergroening is overgegaan en dat ze het gebied 1B wil uitbreiden. Vergunninghouders in gebied 1B mogen binnen hun vergunning nl. ook op Klein Amerika parkeren. We hebben de gemeente gevraagd om deze informatie breder te verspreiden.

9 oktober brief gemeente aan vergunningshouders 1 B

—–

Het aantal reacties op onze enquête over het Houtmansgracht zijn overweldigend, bijna 20% van de omwonenden (91 reacties) heeft de enquête ingevuld. Dit geeft maar aan hoe de onderwerpen vergroening, maar ook bereikbaarheid en parkeren erg sterk leven bij de bewoners van de binnenstad. Zoals we al een beetje verwachtten vindt de meerderheid van de ondervraagden de vergroening een prima idee. Echter het weghalen van de parkeerplekken vindt een meerderheid geen goed idee.

In cijfers:
* Van de 91 mensen die de enquête hebben ingevuld, vindt 66% de vergroening een goed idee. Zo’n 16% vindt het geen goed idee.
* Wat betreft het weghalen van de parkeerplaatsen, vindt slechts 24% het een goed idee, maar zo’n 56% vindt het geen goed idee. 17% heeft een andere mening, maar zegt daarmee niet dat ze het weghalen van de parkeerplaatsen wel een goed idee vinden.

Resultaten Enquête Houtmansgracht-sept2020_Bewonersplatform Binnenstad

We hebben deze enquête gehouden omdat we bemerkten dat de participatie rond de vergroening van de Houtmansgracht vrij selectief is aangepakt. Het Singelpark is in gesprek gegaan met omwonenden over de vergroening, maar in alle informatie wordt het gevolg van deze vergroening, namelijk het verdwijnen van de parkeerplekken, niet genoemd. Ook de gemeente heeft dit niet opgepakt, ondanks dat we dit meerdere malen geadviseerd hebben.

We hebben de resultaten met begeleidend schrijven ter beschikking gesteld aan wethouder Niezen en haar nogmaals opgeroepen om bij zo’n gevoelig onderwerp in een gebied waar de parkeerdruk al zo hoog, met de omwonenden in gesprek te gaan.

2 oktober 2020 email van wethouder H Niezen_Houtmansgracht

6 oktober 2020 email aan wethouder H Niezen_houtmansgracht

 

 

Het Singelpark heeft mooie groenplannen voor de Houtmansgracht. Gemeente Gouda heeft helaas geen draagvlak gecreëerd/gevraagd voor de gevolgen van deze plannen, namelijk het verdwijnen van 15 parkeerplekken aan de Houtmansgracht. In een gebied waar de parkeerdruk al heel hoog is en waar andere plannen ook al 10 parkeerplekken doen verdwijnen. Vandaar dat we deze week een korte enquête hebben uitgedaan onder een bredere groep omwonenden hoe zij hier tegenaan kijken. Het gaat om zo’n 500 adressen aan de Conventstraat-Lem Dulstraat-Rozendaal-Paradijs-Wilhelminastraat-L.Tiendeweg-Geuzestraat-Groenweg-Jeruzalemstraat-gedeelte Spieringstraat.

We hebben 2 vragen gesteld:
1. Wat vindt u van de vergroening van de Houtmansgracht?
0 Goed idee, want …………………………………………………….
0 Geen goed idee, want ……………………………………………..
0 Ik heb geen mening
0 Anders, nl ………………………………………………………………

2. Wat vindt u van het weghalen van de 15 parkeerplekken?
0 Goed idee, want ……………………………………………………………
0 Geen goed idee, want …………………………………………………….
0 Ik heb geen mening
0 Anders, nl. ……………………………………………………………………

Zodra we de uitkomsten op een rij hebben gezet, koppelen we deze terug naar de gemeente en naar de omwonenden via deze website en onze socials.

Gemeente en waterschap willen de wateroverlast in de lage delen van de binnenstad tot 2050 aanpakken door de Zeugstraatgracht en de Turfmarktgracht af te dammen en het waterpeil in die grachten sterk te verlagen. De Wateralliantie heeft een zienswijze op dit plan ingediend omdat zij zich grote zorgen maakt over de gevolgen ervan voor de binnenstad. Zij verwacht schade aan huizen, kades en infrastructuur, en een aantasting van de monumentale waarde, de doorvaarbaarheid en de vitaliteit van de binnenstad. Het plan is duur, het duurt het minimaal 10 jaar voordat het klaar is, en de wateroverlast wordt maar tot 2050 gedeeltelijk opgelost.

Uitvoering van dit plan is niet alleen onverantwoord, het is ook niet nodig. Uit de studies die ten behoeve van dit zogeheten Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) zijn uitgevoerd, blijkt dat met een andere aanpak de wateroverlast minstens zo effectief bestreden kan worden, maar met veel minder schadelijke gevolgen. Deze aanpak, gebaseerd op een kleine peilverlaging in de hele stadsboezem, is bovendien veel goedkoper, eenvoudig uit te voeren en veel sneller klaar. De wateroverlast vermindert hiermee al binnen een jaar. Tevens biedt het tot 2050 een overbrugging naar een toekomstbestendige aanpak waarmee uiteindelijk alle gevolgen van bodemdaling in de hele binnenstad duurzaam kunnen worden opgelost.

De Wateralliantie is een samenwerkingsverband tussen: Gouda, sterk aan de IJssel, Gouds Watergilde, GoudAsfalt, Binnenhavenmuseum Turfsingel e.o., Historisch Platform en Singelpark.

Samenvatting Zienswijze Wateralliantie op KBB.

De volledige Zienswijze vind je op de site van Historische Vereniging Die Goude

Meer informatie over Stevige Stad vind je op de gemeentelijke website.

De gemeente onderzoekt op dit moment hoe ze in de binnenstad een Nul Emissie Zone kan maken voor het goederenverkeer, dat wil zeggen voor het bestel- en vrachtverkeer. Als Bewonersplatform hebben we een aantal belangen van binnenstadsbewoners onder de aandacht gebracht en aangegeven dat we betrokken willen worden. Zodra er meer informatie is, zullen we die delen.

Het college heeft  eind september het verkeerscirculatieplan vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. In dit verkeerscirculatieplan heeft het college haar voorkeur uitgesproken voor een autoluwe binnenstad. Met dit verkeerscirculatieplan is ook het vernieuwde parkeerbeleid vastgesteld. Alle informatie en stukken vind je op de site van de gemeente.

Voor het parkeerbeleid hebben we een Zienswijze Parkeerbeleid ingediend bij het college gericht op het efficiënter benutten van de schaarse parkeerplekken in de binnenstad.

In de aanloop naar de vaststelling van het verkeerscirculatieplan door het college hebben we bij het college onze zienswijze aangegeven:
– het vormgeven van het verkeerscirculatieplan heeft volledig zonder inbreng van bewoners en ondernemers plaatsgevonden;
– een oproep om dit in ieder geval wel te doen bij het verder vormgeven van de verschillende plannen.

Over zowel het voorgestelde parkeerbeleid als het VCP hebben we op 14 oktober jl. ingesproken bij de gemeenteraad.

Ondertussen heeft het college na forse kritiek van meerdere kanten, het VCP ingetrokken en komt hier in maart 2020 weer op terug.

Alle ervaringen en reacties op de nieuwe groencontainers hebben we gebundeld en aan zowel de betrokken ambtenaar als de wethouder verzonden. We kregen van de gemeente de volgende update over de groencontainers:

  • Er zijn 100 nieuwe GFT-containers geplaatst door heel Gouda. Vanwege de vele klachten, heeft de gemeente de plaatsing tijdelijk on hold gezet.
  • Cyclus is in overleg met de leverancier over een gebruiksvriendelijkere opening, die makkelijk te bedienen is en waarbij minder GFT naast de opening valt.  Zodra Cyclus en de leverancier een oplossing hebben, zal deze eerst door een groepje kritische gebruikers worden getest. Na deze test volgt nog een korte praktijkpilot. Als deze pilot hetzelfde beeld oplevert als de test, wordt de plaatsing verder afgemaakt.
  • In december hebben binnenstadbewoners die hebben aangegeven dat ze interesse hebben, een brief ontvangen over de rol-/minicontainers GFT. Als het goed is, zijn deze containers ondertussen uitgedeeld. De inzameling van deze rol-/minicontainers start in januari. Tip: als je een GFT-minicontainer hebt gekregen, is het misschien een idee om deze met je buren te delen.
  • De gemeente onderzoekt op dit moment mogelijke nieuwe locaties voor extra ondergrondse containers. Hiermee zou de inzameling van de gele restafvalzakken op termijn wellicht niet meer nodig zijn.

Dank voor alle reacties op onze oproep in november 2018 om ideeën aan te leveren om de parkeerdruk te verlichten in de Goudse binnenstad! Zo’n 20 bewoners hebben gereageerd met een breed scala aan ideeën. We hebben alle reacties op een rij gezet en geanalyseerd. Deze analyse is aan de betrokken verkeersambtenaar ter informatie en inspiratie gestuurd.

Parkeren en verkeersstromen blijven een ingewikkeld vraagstuk waar veel kanten aan zitten. De gemeente heeft in ieder geval aangegeven met de suggesties aan de slag te gaan. Het komende jaar wil de gemeente een aantal wijzigingen doorvoeren rond het parkeren stadsbreed, waaronder mogelijk het uitbreiden van het gereguleerde gebied, de parkeertarieven en maatregelen om de toestroom van campers te beteugelen. Als Bewonersplatform blijven we met de gemeente in ieder geval continu in overleg om creatief om te gaan met het tekort aan parkeerplaatsen in de binnenstad. Wordt vervolgd dus.

Eind november hebben we via onze nieuwsbrief naar de ervaringen gevraagd rond de nieuwe groencontainers. Deze ervaringen hebben we gebundeld en aan wethouder Niezen en de verantwoordelijk ambtenaar en wethouder Niezen gestuurd. Samenvattend:
1) Er zijn verdeelde meningen over de esthetiek van de groencontainers: mooi (ca.1/4 van
inzenders) tegenover lelijk (lomp en groot) en niet passend in binnenstad (zo’n ¾).
2) Alle inzenders vinden het een onbruikbaar, op z’n minst onhandig en vies ding.
3) De trommel draait naar gebruiker toe, waardoor veel afval op straat beland. Daardoor
vliegen en stankoverlast.
4) De container is te hoog voor kleine mensen.
5) Tuinafval en zelfs een bos uitgebloeide bloemen kun je er niet in kwijt.
6) Ontbreken of verdwijnen van kleine restafvalbakken nabij GFT bakken.
7) Bakken zijn snel vol door o.a. vermoedelijk dumping van rest- en zwerfafval.

De gemeente evalueert het gebruik van de groencontainers en is bezig met een aantal verbeteringen. Hierover volgt snel bericht.