Artikelen door Buskruit

Heb jij een mening over het Verkeers-circulatieplan?

Begin maart heeft gemeente Gouda het Verkeerscirculatieplan (VCP) gepresenteerd. In dit VCP wil de gemeente de basisvraag beantwoorden: Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Belangrijke punten zijn méér ruimte voor voetgangers en fietsers en betere bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en doorstroming van het verkeer. Het verkeerscirculatieplan (VCP) is een meer […]

Bijdrage voor gevelherstel vóór 1 oktober aanvragen

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten, een feest van-voor-met alle Gouwenaars. Hierbij hoort natuurlijk een historische binnenstad met klasse. De gemeente roept eigenaren van bijzondere panden op tot tijdig onderhoud van de gevels. Voor financiële ondersteuning bij gevelherstel van panden kan tot 1 oktober 2021 een beroep gedaan worden op de tijdelijke regeling Gevelherstel […]

Denktank Verkeerscirculatieplan

Zoals je mogelijk nog weet, heeft het VCP al eerder in de gemeenteraad gelegen en is toen niet in stemming gebracht. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad het college van B&W gevraagd om participatieproces van het VCP te verbeteren. De afgelopen paar maanden hebben we als Bewonersplatform Binnenstad daarom deelgenomen aan de zogeheten Denktank. In […]

Binnenstad autoluw?

De gemeente heeft nieuwe verkeersplannen gemaakt in het zogeheten Verkeerscirculatieplan (VCP) waarvan sommige maatregelen grote impact hebben op de binnenstad, dus ook op jou als bewoner. Het gaat om de volgende onderwerpen: Zero-emissie zone Vanaf 2025 mogen er alleen nog vrachtwagens en bestelwagens met een schone motor de binnenstad in. Controle hierop gaat via camera’s […]

Update Stevige stad – peilverlaging binnenstad

Op 19 november heeft na de gemeenteraad, ook het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) vastgesteld. Informatie uit de mail van de gemeente: Peilverlaging Belangrijk onderdeel van het KBB is een peilverlaging in een deel van de binnenstad waarmee wateroverlast voor honderden bewoners wordt teruggedrongen. Om het waterpeil te […]

Selectieve participatie Houtmansgracht

Update 15 oktober: Op 9 oktober heeft de wethouder een brief gestuurd naar de vergunninghouders in gebied 1B met de redenen waarom zij tot deze vergroening is overgegaan en dat ze het gebied 1B wil uitbreiden. Vergunninghouders in gebied 1B mogen binnen hun vergunning nl. ook op Klein Amerika parkeren. We hebben de gemeente gevraagd […]

Is er draagvlak voor het verdwijnen van parkeerplekken op de Houtmansgracht?

Het Singelpark heeft mooie groenplannen voor de Houtmansgracht. Gemeente Gouda heeft helaas geen draagvlak gecreëerd/gevraagd voor de gevolgen van deze plannen, namelijk het verdwijnen van 15 parkeerplekken aan de Houtmansgracht. In een gebied waar de parkeerdruk al heel hoog is en waar andere plannen ook al 10 parkeerplekken doen verdwijnen. Vandaar dat we deze week […]

Stevige stad – zienswijze Wateralliantie

Gemeente en waterschap willen de wateroverlast in de lage delen van de binnenstad tot 2050 aanpakken door de Zeugstraatgracht en de Turfmarktgracht af te dammen en het waterpeil in die grachten sterk te verlagen. De Wateralliantie heeft een zienswijze op dit plan ingediend omdat zij zich grote zorgen maakt over de gevolgen ervan voor de […]

Binnenstad als Zero Emissie?

De gemeente onderzoekt op dit moment hoe ze in de binnenstad een Nul Emissie Zone kan maken voor het goederenverkeer, dat wil zeggen voor het bestel- en vrachtverkeer. Als Bewonersplatform hebben we een aantal belangen van binnenstadsbewoners onder de aandacht gebracht en aangegeven dat we betrokken willen worden. Zodra er meer informatie is, zullen we die delen.

Wordt de binnenstad autoluw?

Het college heeft  eind september het verkeerscirculatieplan vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. In dit verkeerscirculatieplan heeft het college haar voorkeur uitgesproken voor een autoluwe binnenstad. Met dit verkeerscirculatieplan is ook het vernieuwde parkeerbeleid vastgesteld. Alle informatie en stukken vind je op de site van de gemeente. Voor het parkeerbeleid hebben we een Zienswijze Parkeerbeleid ingediend […]